Bài tập thuyết trình môn Tin học ứng dụng Tài chính - Ngân hàng

Thuyết trình Tin học ứng dụng tài chính - ngân hàng

Môn học Tin học ứng dụng tài chính - ngân hàng, lớp BT6TH1 chia làm 5 nhóm: Mỗi nhóm đảm trách một chương của môn học; Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, mỗi nhóm sẽ thuyết trình trong 1 buổi học, mỗi một buổi sẽ gồm có tất cả các thành viên trong nhóm phải thuyết trình. Việc nhận xét, đánh giá và cho điểm bài thuyết trình được thực hiện như sau:
Về nhận xét: Các nhóm sẽ nhận xét cho nhau.
  1. Nhóm 1 nhận xét nhóm 2;
  2. Nhóm 2 nhận xét nhóm 3;
  3. Nhóm 3 nhận xét nhóm 4;
  4. Nhóm 4 nhận xét nhóm 5;
  5. Nhóm 5 nhận xét nhóm 1.

Về đánh giá: Giáo viên là người đánh giá cuối cùng sau mỗi buổi thuyết trình.
Phần cho điểm: Giáo viên cho điểm dựa vào bảng phân công công việc của nhóm trưởng; dựa vào nội dung thuyết trình; dựa vào khả năng thuyết trình của từng thành viên (nếu có).
Chú ý: Nhóm trưởng mỗi nhóm gửi bảng phân công công việc của từng thành viên cho giáo viên trước ngày thuyết trình 1 ngày.
- Nhóm 3 và nhóm 4 sẽ thuyết trình trong một buổi.
Sau đây là danh sách nhóm và ngày thuyết trình của từng nhóm:


NHÓM

Chương 7: Kết xuất thông tin CSDL
Chương 8: Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable
Chương 9: Thao tác với nhiều tệp CSDL
Chương 10: Những thao tác khác với tệp
Chương 11: Truy vấn dữ liệu thông qua SQL

HỌ TÊN
Đinh Thị Trang
Nguyễn Thành Lâm
Nguyễn Trung Thành
Phạm Thị Quỳ
Vũ Thị Lan Anh
Đào Thị Bình
Hà Văn Khín
Lê Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Hằng
Khổng Tuấn Anh
Vũ Thị Mai Loan
Đào Văn Toàn
Đinh Thị Bích Huyền
Mai Quốc Mạnh
Vũ Thùy Linh
Phan Thùy Linh
Trương Văn Hoành
Nguyễn Trà My
Nguyễn Thiên Đức
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Ngọc Lâm
Trần Công Hoàn
Nguyễn Công Lương
Bùi Quang Dương
Nguyễn Minh Thành
Phạm Thanh Hà
Nguyễn Văn Khanh
Nguyễn Thiên Tân
Mai Vũ Dũng
Nguyễn Thu Phương

Vũ Anh Phi
Đồng Mai Phương; Phạm Phi Long
Nguyễn Mạnh Thắng
Lê Thị Giang
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
NHÓM 4
NHÓM 5
NHÓM
Thuyết trình buổi 1: ngày 27/8/2013
Thuyết trình buổi 2: ngày 29/8/2013
Thuyết trình buổi 3: ngày 3/9/2013
Thuyết trình buổi 4: ngày 5/9/2013

8 comments

Bạn nào trong lớp chưa đăng ký làm bài tập nhóm! Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn trước ngày 22 tháng 8 năm 2013, để đăng ký.

Reply

cô chưa đăng bài tập của chương 7 lên hả cô?

Reply

Yêu cầu thực hiện thuyết trình chương 7 như sau:
1. Đếm số lượng bản ghi
2. Tính tổng giá trị các trường kiểu số
3. Tính giá trị trung bình các trường kiểu số
4. Tính tổng bộ phận
5. Đặt lọc dữ liệu
6. Giới hạn trường dữ liệu.
7. Mỗi một mục yêu cầu đề phải có ví dụ minh họa và chạy trên phần mềm Visual FoxPro.

Reply

1.đếm số lượng bản ghi - Đinh Thị Trang và Trịnh Xuân Nam
2.tính tổng giá trị các trường kiểu số - Đào Thị Bình
3.tính giá trị trung bình các trường kiểu số - Hoang Ngọc Sơn
4.tính tổng bộ phận - Vũ Thị Mai Loan và Phan Thùy Linh
5.đặt lọc dữ liệu - Nguyễn Thị Ngọc Lâm
6.giới hạn trường dữ liệu - Phạm Thanh Hà

Reply

Chương 9: Thao tác với nhiều tệp CSDL

Danh sách thành viên thuyết trình và phân công việc như sau:

1. Định vùng làm việc và gắn bí danh : Nguyễn Trà My , Lê Thị Thanh Vân.
2. Cập nhập từ một tệp CSDL khác : Đinh Thị Bích Huyền và Nguyễn Phi Long.
3. Kết nối hai tệp CSDL : Nguyễn Công Lương và Đồng Mai Phương.
4. Thiết lập mối liên kết giữa nhiều tệp dữ liệu : Nguyễn Trung Thành và Nguyễn Thiên Tân.
5. Đóng các tệp CSDL đang mở : Đồng Mai Phương.

Reply

Em gửi cô Bảng Phân công của nhóm 5
1. Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu - Nguyễn Đức Vinh
2. truy vấn dữ liệu đơn giản - Nguyễn Đức Vinh
3. Kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bản ghi trùng - Vũ Thị Lan Anh
4. các hàm SQL - Khổng Tuấn Anh
5. Tính tổng bộ phận - Nguyễn Thu Phương
6. JOIN va UNION: liên kết dữ liệu - Lê Thị Giang
7. Các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau - Nguyễn Minh Thành
8. Ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in - Nguyễn Minh Thành

Reply

Nhắc nhở:
- Nhóm thuyết trình không upload thông tin thành viên của nhóm, nội dung thực hiện và thuyết trình của từng thành viên lên website sẽ được xem là không hợp lệ(Nhóm đó sẽ không được tính điểm thường xuyên).

Reply

Cám ơn các thầy cô đã chia sẻ.
Đọc truyện online

Reply

Post a Comment