Kết quả thuyết trình môn Tin học ứng dụng Tài chính - Ngân hàng

BUỔI THUYẾT TRÌNH SỐ 1 - NHÓM 1

1.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 5 ĐỐI VỚI NHÓM 1
a.      Nội dung thuyết trình: Bài chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng
b.      Trình bày slide: Chưa đầy đủ nội dung và ví dụ, dễ nhìn, dễ hiểu.
c.       Khả năng thuyết trình:Thiếu tự tin, phụ thuộc vào tài liệu, trình bày chưa rõ ràng.
Ø  Đinh Thị Trang: Thuyết trình chưa tự tin, nói nhỏ và rõ ràng nội dung, chưa đưa ra ví dụ minh họa.
Ø  Phạm Thanh Hà: Nói nhỏ, chưa nắm chắc nội dung ví dụ.
Ø  Trịnh Xuân Nam: đọc nhanh, chưa có ví dụ và không rõ ràng nội dung.
Ø  Đào Thị Bình: Nói nhỏ, chưa có ví dụ.
Ø  Nguyễn Thị Ngọc Lâm: Thiếu ví dụ, Nói nhỏ.
Ø  Phan Thùy Linh: Nói to rõ ràng, chưa đưa ra được ví dụ minh họa.
Ø  Vũ Thị Mai Loan: Thiếu ví dụ phần khái niệm, hiểu bài đưa được ví dụ.
Ø  Hoàng Ngọc Sơn: Không chuẩn bị trước bài thuyết trình, quá phụ thuộc vào tài liệu, thiếu ví dụ.
d.      Điểm: 8
2.      CÂU HỎI CỦA LỚP CHO NHÓM 1
a.      Lệnh Count và hàm Recount khác nhau như thế nào? (Vũ Thùy Linh) – Đinh Thị Trang
b.      Cho ví dụ đếm xem có bao nhiêu người có thu nhập lớn hơn 5tr ? (Nguyễn Đức Vinh).- Vũ Thị Mai Loan.
c.       Lọc những người có số lương trên 6tr? (Vũ Thị Lan Anh) – Ngọc Lâm
d.      Khái niệm về tính tổng bộ phận là gì? (Nguyễn Thiên Đức)- Vũ Thị Mai Loan.
e.       Cho ví dụ về giới hạn trường dữ liệu có tên nhân viên và mức nhập? (Nguyễn Thị Hằng) – Phạm Thanh Hà.
f.        Lấy ví dụ về tính tổng thu nhập trên tệp csdl trên Loan? (Trần Công Hoàn) – Vũ Thị Mai Loan.
g.      Lệnh count và Hàm Recount có mối quan hệ gì? (Phạm Phi Long) –
h.      Nêu ví dụ về tính tổng bộ phận? (Mai Quốc Mạnh) – Vũ Thị Mai Loan.
i.        Sự khác nhau giữa tổng bộ phận và tính bộ phận? – Vũ Thị Mai Loan.
j.        Tính tổng bộ phận được tạo trên kiểu dữ liệu nào? – Vũ Thị Mai Loan.
           
3.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
a.      Nội dung: trình bày đầy đủ theo yêu cầu.
b.      Slide: Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
c.       Thuyết trình: Thiếu tự tin.
d.      Điểm: 8

BUỔI THUYẾT TRÌNH SỐ 2 - NHÓM 2

1.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 1 ĐỐI VỚI NHÓM 2
a.      Nội dung thuyết trình: chuẩn bị bài chưa tốt, nội dung bài rõ ràng.
b.      Trình bày slide: rõ ràng, dễ nhìn
c.       Khả năng thuyết trình:
Ø  Nguyễn Văn Sơn: Nói to và rõ ràng nhưng thiếu ví dụ minh họa; còn phụ thuộc vào tài liệu khi thuyết trình.
Ø  Nguyễn Văn Khanh: Nói khó nghe và nhỏ, chưa hiểu bài, không lấy được ví dụ, trình bày không rõ ràng.
Ø  Dương Văn Hoành: Nói khó nghe và nhỏ, chưa hiểu bài, không lấy được ví dụ, trình bày không rõ ràng.
Ø  Đăng Minh Ngọc: Nói nhỏ, trình bày chưa rõ ràng, không có ví dụ.
Ø  Trần Công Hoàn: Nói nhỏ, không rõ ràng, không hiểu bải, chưa lấy được ví dụ.
Ø  Nguyễn Hoàng Giang: Nói nhỏ, khó nghe, phụ thuộc nhiều vào tài liệu, ví dụ chưa lấy cụ thể.
Ø  Đào Văn Toàn: Nói nhỏ, phụ thuộc vào tài liệu, ví dụ lấy không chính xác
è Cách thuyết trình hầu hết phụ thuộc vào tài liệu, nói nhỏ và chưa có được các ví dụ cụ thể.
d.      Điểm: 5
2.      CÂU HỎI CỦA LỚP CHO NHÓM 2
a.       Nêu cú pháp của Lable? (Đào Thị Bình) – Đào Văn Toàn
b.      Sự khác nhau giữa lệnh Report và lệnh Lable? (Phan Thùy Linh) – Nguyễn Hoàng Giang.
c.       Cú pháp sửa lệnh khuôn báo cáo? (Vũ Thị Mai Loan)-Trần Công Hoàn.d.      Nêu đặc điểm của lệnh Report và lệnh Lable? (Hoàng Ngọc Sơn)- Nguyễn Văn Khanh.
e.       Nêu cách sử dụng và cú pháp của lệnh Report? (Phạm Thị Quỳ)- Đặng Minh Ngọc.
f.       Nêu các bước tạo tệp khuôn? (Đinh Thị Trang) – Ngô Văn Sơn.
g.       Thêm ví dụ tạo tệp nhãn? (Đỗ Thị Như Yến) –
h.      Nêu khái niệm Báo cáo dạng Báo Cáo và dạng Lable? (Nguyễn Mạnh Thắng)- Vũ Anh Phi.
i.        Lấy ví dụ thực hiện từng bước tạo Báo cáo trên máy? (Phạm Thị Trang) –
3.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Nhận xét chung:
-          Cả nhóm không chuẩn bị bài thuyết trình trước.
-          Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình còn kém.
-          Không có ví dụ minh họa bài thuyết trình tại phần mềm
a.      Nội dung: trình bày đầy đủ theo yêu cầu.
b.      Slide: Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
c.       Thuyết trình: Thiếu kỹ năng thuyết trình, còn phụ thuộc vào slide.
d.      Điểm: 4


BUỔI THUYẾT TRÌNH SỐ 3 - NHÓM 3

1.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 2 ĐỐI VỚI NHÓM 3
a.       Nội dung thuyết trình: rõ ràng, đầy đủ.
b.      Trình bày slide: đầy đủ.
c.       Khả năng thuyết trình:
Ø  Nguyễn Trà My: tốt, nói rõ ràng, có sự chuẩn bị chưa có ví dụ ở phần mềm
Ø  Lê Thị Thanh Vân: Nói nhỏ, chưa có ví dụ.
Ø  Đinh Thị Bích Huyền: Dựa vào tài liệu, không có ví dụ minh họa cụ thể.
Ø  Phạm Phi Long: Dựa vào tài liệu, không có ví dụ minh họa cụ thể.
Ø  Nguyễn Thiên Tân – Nguyễn Trung Thành: Thuyết trình rõ ràng, không có ví dụ cụ thể.
Ø  Mai Phương: Thuyết trình chưa sâu sắc, Không có ví dụ minh họa.
Ø  Nguyễn Công Lương: Nói to, rõ ràng, chủ yếu phụ thuộc vào tài liệu.
Ø  Phạm Thị Trang: Chưa chuẩn bị tốt cho buổi thuyết trình.
è Dựa vào tài liệu, các thành viên thuyết trình chưa tự tin, chưa có ví dụ cụ thể.
d.      Điểm: 6
2.      CÂU HỎI CỦA LỚP CHO NHÓM 3
a.       Giải thích mối liên kết giữa nhiều tệp dữ liệu?(Trần Công Hoàn)- Trung Thành+Thiên Tân
b.      Nêu các vùng làm việc của FoxPro? (Hà Tuấn Nghĩa)- Trà My (chưa tl dc)
c.       Cho ví dụ cụ thể kết nối hai tệp cơ sở dữ liệu? (Thành Lâm) – Thiên Tân.
d.      Giải thích lệnh Join With và lấy ví dụ trên FoxPro? (Vũ Anh Phi) – (chưa tldc)         
3.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Nhận xét chung:
-          Nhóm có chuẩn bị bài thuyết trình trước nhưng chưa kỹ lưỡng.
-          Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình chưa thành thạo.
-          Không có ví dụ minh họa bài thuyết trình tại phần mềm
-          Nội dung: trình bày đầy đủ theo yêu cầu.
-          Slide: Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
-          Thuyết trình: Kỹ năng thuyết trình còn yếu, khi thuyết trình còn phụ thuộc nhiều vào slide.
-          Điểm: 6


BUỔI THUYẾT TRÌNH SỐ 4 - NHÓM 5

1.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA NHÓM 4 ĐỐI VỚI NHÓM 5
a.      Nội dung thuyết trình: Chuẩn bị bài đầy đủ
b.      Trình bày slide: rõ ràng, dễ nhìn.
c.       Khả năng thuyết trình:
Ø  Nguyễn Đức Vinh:
Ø  Vũ Thị Lan Anh:
Ø  Nguyễn Thu Phương:  
Ø  Lê Thị Giang:  
Ø  Nguyễn Minh Thành:  
è Nói to, rõ ràng, các thành viên trong nhóm đều lấy được ví dụ cụ thể trên phần mềm.
d.      Điểm: 9
2.      CÂU HỎI CỦA LỚP CHO NHÓM 3
a.       Dùng lệnh Insert Into để bổ sung một sv có tên Vũ Mai Loan – Masv:B5 – NS:12/25 – Quê quán: Nam Định? (Bùi Quang Dương) – Nguyễn Đức Vinh
b.      Liệt kê những sinh viên có điểm vfox lớn hơn 7 – Vũ Thị Lan Anh
c.       Đếm số lượng các bản ghi trong têp điểm sv có điểm vfox =9?(Nguyễn Mạnh Thắng) – Vũ Thị Lan Anh.
3.      NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Nhận xét chung:
-          Nhóm có chuẩn bị bài thuyết trình tốt.
-          Một vài thành viên trong nhóm còn thiếu kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ thuyết trình .
-          Hầu hết các thành viên trong nhóm đều có ví dụ minh họa bài thuyết trình tại phần mềm
-          Nội dung: trình bày đầy đủ theo yêu cầu.
-          Slide: Trình bày rõ ràng, dễ hiểu.
-          Thuyết trình: Kỹ năng thuyết trình tương đối tốt nhưng vẫn còn phụ thuộc vào tài liệu.
Điểm: điểm sẽ được đánh giá theo từng cá nhân thể hiện tại buổi thuyết trình.Sinh viên truy cập tại đây để xem danh sách thi của ngành Tài chính - Ngân hàng.

1 comments:

cô ơi cô vẫn chưa đổi tên Phan Thùy Linh thành Vũ Thị Mai Loan ở bài thuyết trình của nhóm 1 cô ạ

Reply

Post a Comment