Lịch thi hêt môn thiết kế web với html của ngành Công nghệ thông tin

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI HẾT MÔN THIẾT KẾ WEB CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1. Lịch thi hết môn Thiết kế Web với HTML vào lúc 8h, các ngày 18/09/2013 và ngày 23/09/2013, tại phòng P202, nhà F. 2. Hình thức thi: trên máy tính. 3. Thời gian thi: 10p/1 người. 4. Sinh viên được phép mang mang máy tính và vào phòng thi. Chú ý: 1. Sinh viên không hoàn thành đủ các đầu điểm theo yều câu của nhà trường sẽ không đủ điều kiện thi. - Điểm chuyên cần. - Điểm hệ số (hệ số 1, hệ số 2). 2. Ngày thi 18/09/2013 gồm những sinh viên đã hoàn thành các yêu cầu của nhà trường và đã hoàn thiện xong Website cá nhân. 3. Ngày thi 23/09/2013 gồm những sinh viên còn lại. 4. Danh sách thi sẽ được cập nhật vào ngày 16/09/2013 tại www.tailieuit.edu.vn hoặc https://sites.google.com/site/linhchi1411. KHI SINH VIÊN NỘP BẢN CỨNG PHẦN WEBSITE THEO CHỦ ĐỀ PHẢI THEO MẪU SAU: 1. Lý do chọn chủ đề cho Website. 2. Trong Website gồm có bao nhiêu site. 3. Các kỹ thuật đã sử dùng trong từng site của Website. 4. Hướng phát triển trong tương lai của Website.

1 comments:

Chú ý:
1. Sinh viên theo dõi thường xuyên để biết các thông tin chi tiết về danh sách những sinh viên thi ngày 18/09/2013 và ngày 23/09/2013.
2. Sinh viên làm bản cứng phần Website cá nhân theo đúng mẫu ở trên.

Reply

Post a Comment