Lơp BT6NH3 - Bài tập cá nhân môn Tin học ứng dụng Tài chính - Ngân hàng

Sinh viên BT6NH3 chú ý:
- Để lấy bài tập cá nhân sinh viên sẽ truy cập vào website sau:
https://sites.google.com/site/linhchi1411/bac_ha_tcnh

- Khi sinh viên không thấy bài tập của mình tại trang hiện tại, hãy nhấp chuột vào chữ tại đây ở website cho bên trên để lấy bài tập của mình.

Post a Comment