Nội dung thuyết trình môn Tin học ứng dụng tài chính - ngân hàng của các nhóm.

Nhóm số 2: Yêu cầu nội dung thuyết trình của ngày 29/08/2013 như sau: Chương 8. Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable 1. Khái niệm báo cáo dạng Report và dạng Label. 2. Tạo tệp khuôn báo cáo. 3. Sửa đổi tệp khuôn báo cáo. 4. Sử dụng lệnh REPORT. 5. Tạo tệp nhãn. 6. Sửa đổi tệp nhãn. 7. Sử dụng lệnh LABEL. Nhóm số 3: Yêu cầu nội dung thuyết trình của ngày 03/09/2013 như sau: Chương 9. Thao tác với nhiều tệp CSDL 1. Định vùng làm việc và gán bí danh. 2. Cập nhật từ một tệp CSDL khác. 3. Kết nối hai tệp CSDL. 4. Thiết lập mối liên kết giữa nhiều tệp CSDL. 5. Đóng các tệp CSDL đang mở. Nhóm số 4: Yêu cầu nội dung thuyết trình của ngày 05/09/2013 như sau: Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 1. Chọn thư mục hiện thời. 2. Đọc danh sách các tệp trên đĩa. 3. Sao chép tệp. 4. Đổi tên tệp. 5. Xóa tệp. 6. Sử dụng lệnh DOS. Nhóm số 5: Yêu cầu nội dung thuyết trình của ngày 10/09/2013 như sau: Chương 10. Những thao tác khác với tệp CSDL 1. Tạo tệp CSDL và vào dữ liệu. 2. Truy vấn dữ liệu đơn giản. 3. Kết xuất tệp theo thứ tự hoặc bỏ bản ghi trùng. 4. Các hàm SQL. 5. Tính tổng bộ phận. 6. JOIN và UNION: liên kết dữ liệu. 7. Các câu truy vấn dữ liệu lồng nhau. 8. Ghi kết quả vào tệp hay in ra máy in.

NHÓM
ĐÁNH GIÁ NHÓM

Chương 7: Kết xuất thông tin CSDL
Chương 8: Lập báo cáo bằng lệnh Report & Lable
Chương 9: Thao tác với nhiều tệp CSDL
Chương 10: Những thao tác khác với tệp
Chương 11: Truy vấn dữ liệu thông qua SQL
Nội dung
Hình thức
Thuyết trình
HỌ TÊN

Đinh Thị Trang
Nguyễn Thành Lâm
Nguyễn Trung Thành
Phạm Thị Quỳ
Vũ Thị Lan AnhĐào Thị Bình
Hà Văn Khín
Lê Thị Thanh Vân
Nguyễn Thị Hằng
Khổng Tuấn AnhVũ Thị Mai Loan
Đào Văn Toàn
Đinh Thị Bích Huyền
Mai Quốc Mạnh
Vũ Thùy LinhPhan Thùy Linh
Trương Văn Hoành
Nguyễn Trà My
Nguyễn Thiên Đức
Nguyễn Đức VinhNguyễn Ngọc Lâm
Trần Công Hoàn
Nguyễn Công Lương
Bùi Quang Dương
Nguyễn Minh ThànhPhạm Thanh Hà
Nguyễn Văn Khanh
Nguyễn Thiên Tân
Mai Vũ Dũng
Nguyễn Thu Phương
Vũ Anh Phi
Đồng Mai Phương
Nguyễn Mạnh Thắng
Lê Thị GiangNHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
NHÓM 4
NHÓM 5


NHÓM
Thuyết trình buổi 1: ngày 27/8/2013
Thuyết trình buổi 2: ngày 29/8/2013
Thuyết trình buổi 3: ngày 3/9/2013
Thuyết trình buổi 4: ngày 5/9/2013Post a Comment