Bài tập thiết kế web - Buổi 9

Tải bài tập đăng ký mua hoa cảnh tại đây Yêu Cầu : Trang đăng ký mua hoa cảnh 1. Tạo tập tin CSS với các thiết lập hiện thị sau: • Tạo lớp định khung: o Biên trái o Kiểu: gạch nét o Kích cở: thin o Màu: #009966 • Tạo lớp tiêu đề: o Font: tahoma o màu: đen (#000000) o Kích cở: 24px, in đậm • Tạo lớp nội dung: o Font: tahoma o màu: đen (#000000) o Kích cở: 11px • Tạo lớp ghi chú: o Font: arial o màu: đỏ (#FF0000) o Kích cở: 11px 2. Thiết kế trang dangky.htm • Thiết kế bố cục giống hình mẫu • Sử dụng tập tin CSS cho các đinh dạng: khung trái phần nội dung đăng ký, tiêu đề “Đăng ký…”, nội dung và chú thích bắt buộc nhập liệu. • Ô Loại hoa gồm các mục: Hoa Hồng, Hoa Lay ơn, Hoa Cúc, Hoa Tulip, Hoa Thược dược, Hoa Vạn thọ, Mai vàng. • Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trong các ô nhập liệu: o Họ Tên: bắt buộc nhập o Địa chỉ: bắt buộc nhập o Điện thoại: bắt buộc nhập o Email: định dạng địa chỉ email. o Số lượng: kiểm tra số • Nhấn nút [Đăng ký] hiển thị hộp thoại “Xác nhận đăng ký thông tin” ở dạng Yes/No • Nhấn nút [Xóa thông tin]: điền lại thông tin.

Post a Comment