Sử dụng các phím tắt trong CorelDraw

CÁC PHÍM TẮT SỬ DỤNG TRONG CORELDRAW F1 ------->> Mở trình giúp đỡ F2 ------->> Phóng to F3 ------->> Thu nhỏ F4 ------->> Hiển thị tất cả object có trên tải liệu F5 ------->> Sử dụng công cu vẽ đường thẳng F6 ------->> Sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật F7 ------->> Sử dụng công cụ vẽ hình tròn F8 ------->> Sử dụng công cụ Test F9 ------->> Full toàn màn hình F10 ------->> Sử dụng công cụ chỉnh sửa nốt F11 ------->> Bật hộp thoại Fountain Fill F12 ------->> Bật hộp thoại thuộc tính đường viền Các nhóm phím kết hợp: Ctrl + G: nhóm nhiều đối tượng thành 1 Ctrl + U: Tách các đối tượng trong một nhóm Ctrl + R: lặp lại bước vừa thực hiện 1 lần nữa dấu "+" : Nhân bản đối tượng chồng lên đối tượng cũ Để chọn nhiề đối tượng ta nhấn giữ thêm phím Shift. Khi đã chọn nhiều đối tượng, muốn loại bỏ đối tượng nào ra khỏi nhóm đang chọn ta cũng zữ phím shift và click vào đối tượng đó. Khi đã chọn từ 2 đối tượng trở lên ta nhấn: "C" : canh giữa theo chiều dọc "E" : canh giữa theo chiều ngang "T" : canh thẳng phần trên "B" : canh thẳng phần dưới "L" : canh thẳng phần bên trái "R" : canh thẳng phần bên phải Tên Lệnh Phím tắt Mô tả Bold Text Editing Ctrl+B ------->>Chuyển sang chữ đậm Center Ctrl+E ------->>Căn lề giữa Change Case... Shift+F3

Sử dụng các phím tắt trong CorelDraw

------->>Thay đổi loại chữ trong văn bản đã chọn Column/Frame Break Ctrl+Enter ------->>Phá liên kết khung/cột>Xóa ký tự chữ từ trái sang phải Delete Word to Right Ctrl+Delete ------->>Xóa chữ từ trái sang phải Em Dash Alt+_ Em &Dash Em Space Ctrl+Shift+M E&m Space En Dash Alt+- En D&ash En Space Ctrl+Shift+N E&n Space Find Text... Alt+F3 ------->>Tìm đoạn văn trong bản vẽ Font List Ctrl+Shift+F ------->>Hiển thị danh sách các font tự có và kích hoạt(available/active) Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 ------->>Giảm cỡ font chữ Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 ------->>Tăng cỡ font chữ Font Size List Ctrl+Shift+P ------->>Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có và kích hoạt(available/active) Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 ------->>Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 ------->>Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List Font Weight List Ctrl+Shift+W ------->>Hiển thị một danh sách tất cả available/active font weights Force Justify Ctrl+H ------->>Ép buộc căn lề 2 bên Full Justify Ctrl+J ------->>Căn lề toàn diện 2 bên HTML Font Size List Ctrl+Shift+H ------->>Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có/kích hoạt của HTML Italic Ctrl+I ------->>Chuyển sang chữ nghiêng Left Ctrl+L ------->>Căn lề trái Move Down 1 Frame PgDn ------->>Di chuyển chữ xuống một khung màn hình Move Down 1 Line DnArrow ------->>Di chuyển chữ xuống một dòng Move Down 1 Paragraph Ctrl+DnArrow ------->>Di chuyển chữ xuống một đoạn văn Move Left 1 Character LeftArrow ------->>Di chuyển chữ sang trái một ký tự Move Left 1 Word Ctrl+LeftArrow ------->>Di chuyển chữ sang trái một từ Move Right 1 Character RightArrow ------->>Di chuyển chữ sang phải một ký tự Move Right 1 Word Ctrl+RightArrow ------->>Di chuyển chữ sang phải một từ Move Up 1 Frame PgUp ------->>Di chuyển chữ lên một khung màn hình Move Up 1 Line UpArrow ------->>Di chuyển chữ lên một dòng Move Up 1 Paragraph Ctrl+UpArrow ------->>Di chuyển chữ lên một đoạn văn Expand Selection Table Editing Ctrl+A ------->>Mỡ rộng vùng chọn Merge Cells Ctrl+M ------->>Liên kết các ô đx trọng trong một ô Move Down DnArrow ------->>Di chuyển xuống Move Left LeftArrow ------->>Di chuyển sang trái Move Right RightArrow ------->>Di chuyển sang phải Move Up UpArrow ------->>Di chuyển lên Align Bottom Main B ------->>Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo đáy Align Centers Horizontally E ------->>Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo tâm giữa chiều ngang Align Centers Vertically C ------->>Sắp xếp các đối tượng theo tâm giữa chiều thẳng đứng Align Left L ------->>Sắp xếp các đối tượng theo bên trái Align Right R ------->>Sắp xếp các đối tượng theo bên phải Align To Baseline Alt+F12 ------->>Sắp xếp chữ theo đường cơ sở baseline Align Top T ------->>Sắp xếp các đối tượng theo đỉnh Artistic Media I ------->>"Vẽ đường curves và áp dụng Preset, Brush, Spray, Calligraphic hay các hiêu ứngPressure Sensitive cho strokes" Back One Ctrl+PgDn ------->>Quay lại một trang Break Apart Ctrl+K ------->>Phá liên kết apart của các đối tượng đã chọn Brightness/Contrast/Intensity... Ctrl+B ------->>Hộp thoại Brightness/Contrast/Intensity Bring up Property Bar Ctrl+Enter ------->>"Brings up the Property Bar and gives focus to the first visible item that can be tabbed to" Center to Page P Sắp sếp các đối tượng về giữ trang giấy Character Formatting Ctrl+T ------->>Mở hộp thoại Character &Formatting Color Balance... Ctrl+Shift+B ------->>Mở hộp thoại Color Balance Combine Ctrl+L ------->>Liên kết các đối tượng đã chọn Contour Ctrl+F9 ------->>Mở hộp thoại Contour Docker Convert Ctrl+F8 ------->>Chuyển đổi chữ artistic sang đoạn văn paragraph hay vice versa Convert Outline To Object Ctrl+Shift+Q ------->>Chuyên đổi đường biên outline sang thành đối tượng Convert To Curves Ctrl+Q ------->>Chuyển đổi các đối tượng đã chọn sang curve Copy Ctrl+C ------->>Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard Copy Ctrl+Insert ------->>Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard Cut Ctrl+X ------->>Cuts một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard Cut Shift+Delete Delete Delete ------->>Xóa một đối tượng đã chọn Distribute Bottom Shift+B ------->>Phân phối các đối tượng đã chọn theo đáy Distribute Centers Horizontally Shift+E ------->>Phân phối các đối tượng the tâm chiều ngang Distribute Centers Vertically Shift+C ------->>Phân phối các đối tượng the tâm chiều thẳng đứng Distribute Left Shift+L ------->>Phân phối các đối tượng theo bên trái Distribute Right Shift+R ------->>Phân phối các đối tượng theo bên phải Distribute Spacing Horizontally Shift+P ------->>Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều ngay Distribute Spacing Vertically Shift+A ------->>Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều thẳng đứng Distribute Top Shift+T ------->>Phân phối các đối tượng đã chọn theo đỉnh Duplicate Ctrl+D ------->>"Nhân bản đối tượng đã chọn và di chuyển theo một theo một quỹ đạo/kích thước đã định specified amount " Dynamic Guides Alt+Shift+D ------->>Hiện/ẩn Dynamic Guides (toggle) Edit Text... Ctrl+Shift+T ------->>Mở hộp thoại Edit Text Ellipse F7 ------->>Vẽ hình ellipses và cung circles; kích kép vào công cụ opens để mở hộp tùy chọn Envelope Ctrl+F7 ------->>Mở cửa sổ Envelope Eraser X ------->>Xóa đường part của một graphic hay splits an object into two closed paths Exit Alt+F4 ------->>Thoát khỏi chương trình corel Export... Ctrl+E ------->>Xuất các đối tượng sang định dạng khác Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 ------->>Giảm cỡ font so với thời điểm lúc đầu Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 ------->>Tăng cỡ font so với thời điểm lúc đầu Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 ------->>Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 ------->>Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List Forward One Ctrl+PgUp ------->>Chuyển tiếp một trang Fountain Fill... F11 ------->>Áp dụng màu fountain fills cho đối tượng chọn Freehand F5 ------->>Vẽ đường lines và curves trong Freehand mode Full-Screen Preview F9 ------->>Hiện thị toàn màn hình trang vẽ Graph Paper D ------->>Vẽ một nhóm rectangles; kích kép để mở hộp thoại tùy chọn Toolbox tab Graphic and Text Styles Ctrl+F5 ------->>Mở cửa sổ Graphic và kiểu ký tự Text Styles Group Ctrl+G ------->>Thiết lập nhóm các đối tượng Hand H ------->>Công cụ bàn tay Horizontal Text Ctrl+, ------->>
Chuyển đổi chữ theo chiều ngang horizontal direction Hue/Saturation/Lightness... Ctrl+Shift+U ------->>Mỡ hộp thoại Hue/Saturation/Lightness Import... Ctrl+I ------->>Nhập/chèn chữ/đối tượng ngoài từ trương trình khác Insert Symbol Character Ctrl+F11 ------->>Mở hộp thoại chèn ký tự Insert Character Docker Window Interactive Fill G Adds a fill to object(s); clicking and dragging on object(s) applies a fountain fill Lens Alt+F3 Mở hợp thoại hiệu ứng Lens

Linear Alt+F2 Contains functions for assigning attributes to linear dimension lines Macro Editor... Alt+F11 Macro &Editor... Mesh Fill M Converts an object to a Mesh Fill object Micro Nudge Down Ctrl+DnArrow Nudges the object downward by the Micro Nudge factor Micro Nudge Left Ctrl+LeftArrow Nudges the object to the left by the Micro Nudge factor Micro Nudge Right Ctrl+RightArrow Nudges the object to the right by the Micro Nudge factor Micro Nudge Up Ctrl+UpArrow Nudges the object upward by the Micro Nudge factor Tạo phím tắt trong CorelDraw: Tool/ option/ workspace/ customization/ commands/ shortcut key
loading...

Post a Comment