Kế hoạch ngày 16/9/2013 - Lớp K6TH1

Thông báo: 1. Sinh viên lớp K6TH1 sẽ nghỉ buổi học ngày 16/9/2013 (thứ 2). 2. Sinh viên vào website lấy bài tập về nhà tự thực hành, làm xong bài tập sẽ gửi qua email tệp có đuôi (.cdr) và đăng lên phần nhận xét của website thông báo đã hoàn thành xong bài tập của giáo viên. 3. Sinh viên nào không có bài gửi qua email và đăng trên nhận xét sẽ coi là không có điểm chuyên cần.

1 comments:

This comment has been removed by the author.

Post a Comment