Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh

I. RATIONAL ROSE (của hãng Rational) cung cấp những tính năng cho việc phân tích thiết kế và xây dựng những ứng dụng hướng đối tượng:

1. Mô hình hướng đối tượng
2. Mô hình cung cấp cho UML, COM, OMT và BOOCH'93
3. Kiểm tra ngữ nghĩa.
4. Hỗ trợ phát sinh mã cho một số ngôn ngữ như JAVA và C#.
5. Hỗ trợ việc phát triển cho việc kiểm soát lặp đi lặp lại.
6. Phát triển cho nhiều người dùng và cung cấp cho cá nhân.
7. Hợp nhất những công cụ làm mô hình dữ liệu.
8. Phát sinh tài liệu.
9. Bản chính Rational Rose là sự thông nhất và mở rộng.
10. Sự liên kết tự động hóa OLE.
11. Nhiều nền tảng sẵn có.

 • Các bước phát sinh mã:
  •  Kiểm tra mô hình.
  •  Tạo lập thành phần.
  •  Thực hiện ánh xạ lớp vào thành phần.
  •  Đặt thuộc tính phát sinh mã trình.
  • Chọn lớp, thành phần hay gói.
  • Phát sinh mã trình.
II. CÀI ĐẶT:
Yêu cầu hệ thống:

1. Hệ điều hành:

 • Windows NT 4.0 with Service Pack 6a and SRP (Security Rollup Package)
 • Windows 2000 with Service Pack 2 or 3 or 4 (English OS)
 • Windows XP with Service Pack 1 or 2
2. Phần cứng:

 • Cấu hình phần cứng tối thiểu như sau:
  • Bộ xử lý: 600Mhz
  • Bộ nhớ RAM: 512 Mb
 • Không gian đĩa cứng: Typical Installtion - 720Mb, Compact Installtion 173 Mb.
3. Các bước cài đặt đã có ở đây:

III. CÁC THAO TÁC TRONG RATIONAL ROSE
1. Khởi động:
Start -> Programs -> IBM Rational -> IBM Rational Rose Enterprise Edition
Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh
hình 1

Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh
hình 2
Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh
hình 3
2. SAVE/SAVE AS:
File -> Save/Save As Edition
Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh
Save/Save as
 3. TẠO SƠ ĐỒ LỚP - CLASS DIAGRAM:
Browser: Logical View -> Right Button Menu -> New -> Class Diagram hoặc Browse -> Class Diagram.
Học RATIONAL ROSE bằng hình ảnh
Class Diagram

 • TOOLBAR TRONG SƠ ĐỒ LỚP

Toolbar
4. TẠO LỚP - CLASS:
Toolbar: Click Icon Class -> Click on Diagram Window.
Menu: Tools -> Create -> Class
hoặc: 
Browse: Chọn Logic View -> right click menu -> New -> Class.
(Chọn Class -> kéo thả lên Diagram Window)
Tạo class
Class
5. MÔI QUAN HỆ TRONG UML:
a. Khái quát hóa (Generalization - Inheritance - Tính kế thừa): Một phần tử là một sự chuyên biệt hóa của một phần tử khác.
Mối quan hệ B đến A
Tạo ra khái quát hóa
b. Nối kết (Association): nối các phần tử và các thực thể nối (link):
Dạng Association
c. Kết tập (Aggregation): Một dạng của nối kết, trong đó một phần tử này chứa các phần tử khác.
Dạng Aggregation

d. Sự phụ thuộc (Dependency): chỉ ra một phần tử phụ thuộc trong một phương thức nào đó và một phần tử khác.
Dạng Dependency
(tiếp bài sau)

Post a Comment