Thông báo lịch nghỉ học

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC NGÀY 07/10/2013

Lớp CNTT - B7TH1 ngày mai 07/10/2013 (thứ 2) sẽ nghỉ học môn Lập trình hướng đối tượng.

39 comments

Nông Hồng Việt - B7TH1
Nhóm môn OOP:
- Nông Hồng Việt
- Bùi Đức Nhã
- Lương Thu Thủy
- Phạm Thanh Huyền
- Nguyễn Tiến Anh
- Nguyễn Duy Bình
- Vũ Minh Tân
- Nguyễn Tuấn Anh

Reply

Nguyễn MInh Đức - B7TH1
Nhóm môn OOP:
Nguyễn Minh Đức
Phạm Văn Tới
Vũ Công Thuân
Hà Văn Thuận
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Duy Huân
Phùng Quang Tú
Nguyễn Mạnh Thường
Quốc Toản

Reply

Nông Hồng Việt - B7TH1
e thêm 2 bạn nữa vào nhóm e là bạn Trần Hùng và Thanh Tùng

Reply
This comment has been removed by the author.

nguyễn văn nhất -B7TH1
nhóm môn OOP:
-nguyễn văn nhất
-nguyễn minh vương
-trần hoài nam

Reply

Chu Văn Thăng B7TH1
Nhóm OOP
Trần Văn Hùng
Nguyễn VĂn Thịnh
Lèm văn Hiệu
Nguyễn Xuân Tình
Nguyễn Xuân Tùng
Bùi Quốc Cường
Tạ Tùng Ngọc
Phạm Quang Việt
Nguyễn Ngọc Hiển
Chu Văn Thăng

Reply

nhóm e thêm bạn Nông văn tuân

Reply

Bổ xung thêm bạn : Nguyễn Thành Luân

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Nông Hồng Việt - B7TH1
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Nông Hồng Việt - B7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply
This comment has been removed by the author.

Lương Thu Thủy - B7TH1
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Lương Thu Thủy - B7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply
This comment has been removed by the author.

Bùi Đức Nhã - B7TH1
Bài 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Bùi Đức Nhã - B7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply
This comment has been removed by the author.

Tạ Tùng Ngọc - Bài 2
#include
#include
#include
class cha
{ public:
Float a,b,c,delta,x1,x2,x;
Void nhap();
Void pt2();};
Void cha::nhap()
{cout<<"nhap a,b,c =";
Cin>>a>>b>>c;}
Void cha::pt2()
{
if (a==0)
{
If(b==0)
If(c==0) cout<<"vô số nghiệm";
Else cout<<"Vô nghiệm";}
Else cout<<"có 1 nghiêm x="<<-c/b;}
Else
{
Delta=b*b-4*a*c;
If(delta<0) cout<<"vô nghiệm";
Else
If(delta==0) cout<<"pt có ng kép x1=x2="<<-b/(2*a);
Else{x1=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
X2=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
Cout<<"pt có 2 ng pb x1="<=0) cout"ngiem la : +-"<=0 && x2<0) cout"ngiem la : +-"<>kt;
}
While (kt !='c');
Getch();
}

Reply

Tạ Tùng Ngọc - Bài 1
#include
#include
class cha
{ public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
Void cha::vao()
{
Cout<<"nhap x va y :";
Cin>>x>>y;
}
Void cha::tong()
{ s=x+y;}
class con:public cha
{public : void tich();};
Void con::tich()
{s=x*y;}
Void main()
{
Clrscr();
Cha a;
Con b;
Do
{
Char kt;
a.vao();
a.tong();
Cout<<"tong ="<>kt;
While (kt != 'c')
Getch();
}

Reply
This comment has been removed by the author.
This comment has been removed by the author.

Nguyễn Minh Đức-
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{ clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Nguyễn Minh Đức:-
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Nguyễn Duy Bình - B7TH1

Bài 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Nguyễn Duy Bình
Bài 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Chu Văn Thăng
B7TH1
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Chu Văn Thăng
k7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Nguyễn văn nhất
lớp:B7TH1
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Nguyễn văn nhất
lớp:B7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

NGUYỄN MINH VƯƠNG
B7TH1
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

NGUYỄN MINH VƯƠNG
B7TH1
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Hà Văn Thuận
Bài 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Hà Văn Thuận
Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Nguyễn thành luân Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Bài tập 2:
#include
#include
#include
class cha {
public: float a,b,c,d,x1,x2,x3,x4;
void vao();
void delta();

};
void cha::vao()
{ cout<<"\nNhap vao a,b,c: ";
cin>>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

HỌ VÀ TÊN : VŨ CÔNG THUÂN
LỚP : B7TH1
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<>a>>b>>c;
}
void cha::delta()
{ d=b*b-4*a*c;
}
class con: public cha{};

void main()
{
clrscr();
//giai pt bac 2
cha a;
con b;
a.vao();
a.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<a.d;
if (a.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (a.d==0)
cout<<"\nPT co 1 nghiem kep: "<<-a.b/(2*a.a);
else {
a.x1=(-a.b+sqrt(a.d))/(2*a.a);
a.x2=(-a.b-sqrt(a.d))/(2*a.a);
cout<<"\nnghiem1= "<<a.x1<<"\nva nghiem2= "<<a.x2;
}
//giai pt trung phuong
b.vao();
b.delta();
cout<<"\nDelta D= "<<b.d;
if (b.d<0)
{cout<<"\nPT vo nghiem";}
else if (b.d==0)
{ b.x1=-(sqrt(-b.b/2*b.a));
b.x2=sqrt(-b.b/2*b.a);
cout<<"\nNghiem1= "<<b.x1<<"\nNghiem2= "<<b.x2;}
else {
b.x1=-sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x2=sqrt((-b.b+sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=-sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
b.x3=sqrt((-b.b-sqrt(b.d))/(2*b.a));
cout<<"\nnghiem1= "<<b.x1<<"\nnghiem2= "<<b.x2;
cout<<"\nnghiem3= "<<b.x3<<"\nnghiem4= "<<b.x4;
}
getch();
}

Reply

Nguyễn Thanh Tùng

Bài tập 1:
#include
#include
class cha {
public: float s,x,y;
void vao();
void tong();
};
void cha::vao()
{ cout <<"\nvao x,y ";
cin >>x>>y;
}
void cha::tong()
{ s=x+y;
}
class con:public cha
{public: void tich();
};
void con::tich()
{ s = x*y;
}
main()
{
clrscr();
char n;
do { cha a;
con b;
a.vao();
a.tong();
cout <<"\ntong= "<<a.s;
b.vao();
b.tich();
cout <<"\ntich= "<<b.s;
cout<<"\nBan co muon tiep tuc k: ";
n = getch();
}
while (n=='c');
getch();
}

Reply

Post a Comment