Bài tập lớn - môn Lập trình hướng đối tượng

Note:
1. Hạn cuối nộp bài là 15/11/2013 (thứ 6).
2. Nhóm trưởng gửi chương trình chạy vào địa chỉ gmail cho giáo viên.
3. Bài tập nhóm lấy điểm hệ số 2.
4. Nhóm trưởng gửi bản phân công công việc của nhóm lên website cho giáo viên.
5. Thành viên của nhóm tự đánh giá kết quả của mình theo mẫu ở đây. Đánh giá xong sinh viên gửi lên website.

BÀI TẬP: MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++
NHÓM
ĐỀ
GHI CHÚ
1 – 2
Để quản lý các thí sinh dự thí vào một trường Đại học, người ta xây dựng chương trình với các lớp đối tượng, có các thuộc tính và phương thức tương ứng.
I.              Lớp đối tượng NGƯỜI với các thuộc tính sau:
-       Mã chứng minh thư - int
-       Tên – char
-       Ngày sinh – char
-       Quê quán – char
-       Giới tính - bool
II.            Lớp đối tượng THÍ SINH kế thừa từ lớp NGƯỜI với các thuộc tính sau:
-       Số báo danh – int
-       Điểm toán – float
-       Điểm lý – float
-       Điểm hóa – float
-       Tổng điểm – float (tổng điểm = toán*2 + lý + hóa)
            YÊU CẦU:
1.    Xây dựng các lớp đối tượng trên với các phương thức:
-       Hàm tạo, hàm hủy
-       Các phương thức nhập xuất
-       Các phương thức getters và setters
2.    Xây dựng lớp DANH SÁCH quản lý các thí sinh với các thuộc tính và phương thức sau:
-       Số lượng các thí sinh – int
-       Danh sách các thí sinh – Thisinh[]
-       Các hàm tạo, hàm hủy
-       Các phương thức cho phép
·         Thêm 1 thí sinh vào danh sách
·         Loại bỏ 1 thí sinh ra khỏi danh sách
·         Tìm các thí sinh có tổng điểm lớn hơn giá trị đưa vào
·         In danh sách các thí sinh có tổng điểm lớn hơn hoặc bằng giá trị đưa vào.
3.    Xây dựng giao diện.

Nhóm 1: Nông Hồng Việt.Nhóm 2: Nguyễn Minh Đức
3 – 4
Để quản lý sinh viên ở một trường Đại học, người ta xây dựng chương trình với các lớp đối tượng, có các thuộc tính và phương thức tương ứng.

YÊU CẦU:

Xây dựng chương trình quản lý sinh viên gồm các chức năng:
1.    Quản lý Sinh viên:
-       Gồm các thuộc tính:
·         Mã sinh viên
·         Họ tên
·         Ngày sinh
·         Giới tính
·         Quê quán

·         Diện chính sách
-       Phương thức:
·         Hiển thị danh sách sinh viên
·         Thêm mới sinh viên
·         Cập nhập
·         Xóa
·         Tìm kiếm theo mã sinh viên, tên, ngày sinh…
2.    Quản lý Điểm:
-       Gồm các thuộc tính:
·         Mã sinh viên
·         Họ tên
·         Điểm trung bình
·         Điểm rèn luyện
·         Điểm cộng
-       Phương thức:
·         Hiển thị danh sách điểm theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình
·         Thêm mới sinh viên
·         Sửa
·         Xóa
·         Tìm kiếm theo điểm trung bình
3.    Quản lý Học bổng
-       Gồm các thuộc tính:
·         Mã sinh viên
·         Tên
·         Ngày sinh
·         Điểm trung bình
·         Điểm rèn luyện
·         Diện chính sách
·         Học bổng
·         Tiền trợ cấp
-       Phương thức:
·         Thực hiện tính học bổng: (nếu đtb+điểm cộng > 9 và điểm rèn luyện >9 thì học bổng 400.000. nếu đtb+ điểm cộng >9 và điểm rèn luyện <9 thì học bổng 300.000, còn lại học bổng=0).
·         Thực hiện tính trợ cấp: Con thương binh là 250.000, hộ nghèo là 200.000.
·         Hiển thị các thông tin này ra màn hình.
Nhóm 3: Nguyễn Văn Nhất.Nhóm 4: Chu Văn Thăng

Post a Comment