Dịch hiểu môn Lập trình phần mềm nhúng

NHÓM
DỊCH CHƯƠNG
THỜI GIAN THUYẾT TRÌNH
GHI CHÚ
          1
Your First Embedded Program
16/11/2013

          2
Compiling, Linking, and Locating

          3
Downloading and Debugging

          4
Getting to Know the Hardware

          5
Memory

          6
Peripherals
17/11/2013

          7
Operating Systems

          8
Putting It All Together
Mục 9.1 đến 9.3
          9
Putting It All Together
Mục 9.4 đến 9.5
10. Optimizing Your Code

-          Tài liệu sinh viên down load tại mục Tài liệu lập trình phần mềm nhúng
-          Tên tài liệu dịch: Reilly-programming_embedded_systems_in_C_and_C++

1 comments:

ai cần giúp pm nhá
01883693964

Reply

Post a Comment