Kết quả tham gia bài tập nhóm - môn Lập trình phần mềm nhúng

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THAM GIA 
VÀ KẾT QUẢ THAM GIA LÀM BÀI TẬP NHÓM


Trường: Đại học Điện Lực HÀ NỘI
Nhóm: số 1                                       Lớp: Đ7LT-CNTT
Tên bài tập: Your First Embedded Program
Môn học:       Lập trình phần mềm nhúng
Xác định mức độ tham gia và kết quả tham gia của sinh viên trong việc thực hiện bài tập nhóm Kết quả như sau:

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Lại Văn Học
A
6
Sáu
Phạm Thị Lan
B
5
Năm
Nguyễn Đình Công
B
5
Năm
Trương Thu Hiền
B
5
Năm
Vương Đình Trung Dũng
B
5
Năm
Hoàng Văn Tường
B
5
Năm

Nhóm: số 2                                    
Tên bài tập: Compiling, Linking, and Locating

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Vương Thị Phương Thương
A
7
Bẩy
Nguyễn Minh Nhật
A
7
Bẩy
Nguyễn Đức Dũng
C
5
Năm
Nguyễn Mạnh  Hải
B
6
Sáu
Nguyễn Thị Nụ
B
6
Sáu
Đinh Trung Hà
B
6
Sáu

Nhóm: số 3                                    
Tên bài tập: Downloading and Debugging

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Phạm Văn Bắc
A
6
Sáu
Quách Đình Dự
0
Không
Nguyễn Đình Lăng
A
6
Sáu
Vũ Hữu Nghĩa
B
5
Năm
Lê Văn Yên
A
6
Sáu
Đoàn Văn Dũng
0
Không


Nhóm: số 4                                     
Tên bài tập: Getting to Know the Hardware

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Nguyễn Ngọc Tiến
A
6
Sáu
Hoàng  Thị Oanh
B
5
Năm
Hồ Thị Thảo
A
6
Sáu
Lê Thị Nga
B
5
Năm
Vũ Xuân Cảnh
B
5
Năm
Phan Quốc Khánh
0
Không

Nhóm: số 5                                     
Tên bài tập: Memory

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Lê Quang Trương
A
6
Sáu
Nguyễn Thanh Tuấn
0
Không
Vũ Trung Thành
0
Không
Hoàng  Văn Cường
0
Không


Nhóm: số 6                                     
Tên bài tập: Peripherals

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Vương Văn Thìn
A
6.5
Sáu rưỡi
Phạm Ngân Sơn
B
5.5
Năm rưỡi
Đinh Thành Kiên
A
6
Sáu rưỡi
Lê Trọng  Vũ
B
5.5
Năm rưỡi
Trần Tuấn Anh
B
5.5
Năm

Nhóm: số 7                                     
Tên bài tập: Operating Systems

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Mạch Ngọc Hoàng
Dịch sai phần nội dung được yêu cầu
Đỗ Tuấn Anh
Phạm Đức Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Công Dương
Trần Thanh Tuấn
Nhóm: số 8                                     
Tên bài tập: Putting It All Together

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Vũ Hồng Thắng
A
6
Sáu

Nhóm: số 9                                     
Tên bài tập: Putting It All Together

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Đỗ Huy Hảo
A
6.5
Sáu rưỡi
Phạm Duy Hà
A
6.5
Sáu rưỡi
Nguyễn Văn Toàn
A
6.5
Sáu rưỡi
Hà Minh Ngọc
A
6.5
Sáu rưỡi
Hoàng Văn Tuấn
A
6.5
Sáu rưỡi
Nguyễn Khánh Ân
0
Không

Nhóm: số 10                                     
Tên bài tập: Optimizing Your Code

Mã SV
Họ tên
Đánh giá của SV
SV ký tên
Đánh giá của giáo viên
A
B
C
Điểm (số)
Điểm (chữ)
GV ký tên
?
Nguyễn Xuân Chất
A
6
Sáu
Nguyễn Văn Quân
A
6
Sáu
Vũ Văn Đoan
A
6
Sáu
Vũ Lê Ngọc Linh
A
6
Sáu
Nguyễn Đức Thông
A
6
Sáu


Post a Comment