Bài tập số 1 - môn Lập trình phần mềm nhúng

Bài 1: Viết chương trình nhập các giá trị số, sau đó thực hiện các phép toán với nó rồi viết kết quả tính toán ra màn hình.

Người dùng sẽ nhập 2 số vào TextField a, b và phép toán vào TextField Phép toán. Sau đó chọn command OK để thực hiện phép toán, Reset để nhập lại số và Exit để thoát chương trình.

Bài 2: Viết một giao diện login (Username và Password), nếu đúng thì vào giao diện sau:
- Mã số sinh viên (text)
- Họ và tên (text)
- Ngày sinh (date)
- Trình ngoại ngữ : có danh sách một số ngôn ngữ để chọn - dạng chọn nhiều mục (CheckBox)
- Chiều cao : (có 3 mức: cao, bình thường, thấp) danh sách chọn dạng Radio
Sau đó chọn Ok thì viết các nhập liệu trên ra.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
thực hành tại phòng máy:
BÀI TẬP THỰC HÀNH TUẦN 1
Nội dung:
Làm quen với lập trình Java Mobile
Cài đặt:
-JDK 6
-IDE: Java ME SDK 3.0 hoặc NetBeans 6.1
Ứng dụng HelloWorld
-Tạo ứng dụng với Java ME SDK 3.0
-Tạo project mới

-Chọn ứng dụng MIDP Application

-Đặt tên project


-Project được tạo

-Tạo Midlet

-Đặt tên Midlet

-Midlet được tạo-Viết code cho ứng dụng

-Biên dịch

-Thực thi

-Kết quả

4 comments

Hình thức nộp bài tập như sau:
1. sinh viên nộp file có đuôi mở rộng (.java và .class) vào địa chỉ email: linhchi1411@gmail.com
2. Trước khi kết thúc môn học, tất cả sinh viên phải nộp đủ số bài tập đã quy định được post lên website. Trong trường hợp sinh viên thiếu bài tập sẽ không được tính điểm hệ số 1.

Reply


import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.m3g.Background;public class Baitap1Midlet extends MIDlet implements CommandListener {

private Form fromMain;
private TextField txta;
private TextField txtb;
private TextField txtKQ;
private TextField txtPheptoan;
private Command CmdOk;
private Command CmdExit;
private Command CmdReset;
private Display HienThi;
public Baitap1Midlet (){
HienThi = Display.getDisplay(this);
CmdOk = new Command("OK", Command.OK, 0);
CmdReset = new Command("Reset",Command.BACK,1);
CmdExit = new Command("Exit", Command.EXIT,2);
txta = new TextField("Nhap so a=", " ", 10, 2);
txtb = new TextField("Nhap vao so b= ", "", 20,2);
txtKQ = new TextField("Ket Qua = ", "", 20,2);
txtPheptoan = new TextField("Nhap phep toan = ", "", 20,0);
fromMain = new Form("Bai tap so 1 ");
fromMain.append(txta);
fromMain.append(txtb);
fromMain.append(txtPheptoan);
fromMain.append(txtKQ);
fromMain.append(CmdOK);
fromMain.append(CmdExit);
fromMain.append(CmdReset);
fromMain.setCommandListener(this);

}

public void startApp() {

HienThi.setCurrent(fromMain);
}

public void pauseApp(public) {
}

public void destroyApp(boolean unconditional) {
}

public void commandAction(Command c, Displayable s) {
String st;
if (c == CmdExit) {
destroyApp(false);
notifyDestroyed();}
else if (c == CmdOk )
st = new String();
st = txta.getString();
int a = Integer.parseInt(st);
st = txtb.getString();
int b = Integer.parseInt(st);
int KQ = 0;
st = txtPheptoan.getString();
switch(st.charAt(0));}
case '+'; KQ = a+b; break;
case '-'; KQ = a-b; break;
case '*'; KQ = a*b; break;
case '/'; KQ = a/b; break; }
if (KQ !=0){
}
st = Integer.toString(KQ);
txtKQ.getString();}
else if (c == Reset ){
txta.getString(" ");
txtb.getString(" ");
txtPheptoan.getString(" ");
txtKQ.getString(" ");
}
}
}
}
}


Cô ơi em test rồi mà vẫn bị các lỗi trên co xem giúp em nhé

Reply

bạn kiểu tra lại các ngoặc đi nhé mình thấy loạn xị ngậu cả :)

Reply

Hàm reset bạn viết sai rồi

Chỗ getString sai ban sua la set

Reply

Post a Comment