Danh sách đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng

DANH SÁCH ĐỀ TÀI
1. Ngôn ngữ Assembly
2. Lập trình cho vi điều khiển 8051
3. Hệ điều hành Embedded Linux
4. Ngôn ngữ Java cơ bản
5. Lập trình nhúng với Keil C
6. Lập trình game trên Java Mobile
7. Đồ họa trong J2ME
8. Multimedia trong Java Mobile
9. Giao tiếp không dây với Java Mobile (Bluetooth, Wifi, GPRS)
10. Lưu trữ dữ liệu RMS trong J2ME
11. J2ME Web Services
12. Gửi/ nhận SMS trong J2ME
13. Lập trình iPhone
14. Lập trình Android
15. Lập trình gảm trên pocket Pc với .NET Compact Framework
Note:
- Danh sách đề tài được áp dụng cho bài tập giữa kỳ và là bài thi cuối kỳ.

Post a Comment