Serminar 02: Ngôn ngữ SQL SERVER

Sinh viên Tải tài liệu làm Serminar theo lịch phân công công việc bên dưới:
Note:
- Thứ 2 và Thứ 3 (16 - 17/12/2013) sinh viên nghỉ học để làm Serminar
- Thứ 4 (18/12/2013) chiều bắt đầu thảo luận lúc 14h tại phòng 314 tầng 3.

1. Đinh Văn Thắng:

 • Mệnh đề Group By
 • Mệnh đề Having
 • Truy vấn con
 • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

2. Nguyễn Văn Hợi:
 • Thêm dữ liệu.
 • Cập nhật dữ liệu
 • Xóa dữ liệu
 • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
3. Nguyễn Hữu Tuấn:
 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DDL (Tạo bảng)
 • Các loại ràng buộc (Ràng buộc CHECK)
 • Ràng buộc PRIMARY KEY
 • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

4. Trần Văn Minh:


  • Ràng buộc FOREIGN KEY
  • Sửa đổi định nghĩa bảng
  • Xóa bảng
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
  5. Trần Ngọc Minh:
  • Khung nhìn - VIEW
  • Thêm, cập nhật, xóa dữ liệu trong VIEW
  • Thay đổi định nghĩa khung nhìn
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
  6. Liềng Văn Trường:
  • Xóa khung nhìn
  • Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger (Thủ tục lưu trữ Stored Procedure)
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
  7. Nguyễn Văn Hiểu:
  • Tạo thủ tục lưu trữ
  • Lời gọi thủ tục
  • Biến trong thủ tục lưu trữ
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

  8. Cao Văn Thiện:
  • Giá trị trả về trong thủ tục lưu trữ
  • Tham số với giá trị mặc định
  • Sửa đổi thủ tục
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
  9. Nguyễn Đức Anh:
  • Xóa thủ tục
  • Hàm do người dùng định nghĩa (UDF) - Hàm vô hướng
  • Hàm nội tuyến
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.
  10. Nguyễn Văn Minh:

  • Hàm bao gồm nhiều câu lệnh bên trong
  • Thay đổi hàm
  • Xóa hàm
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

  11. Nguyễn Văn Huy:

  • Trigger - Các đặc điểm của  Trigger
  • Các trường hợp sử dụng Trigger
  • Định nghĩa Trigger
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

  12. Nguyễn Huy Hoàng:

  • Kích hoạt Trigger dựa trên sự thay đổi dữ liệu trên cột
  • Sử dụng Trigger và Giao tác
  • Enable/Disable Trigger
  • Lấy ví dụ minh họa trực quan trên phần mềm SQL SERVER EXPRESS cho các mệnh đề trên.

  2 comments

  cô ơi làm bằng powerpoit ak cô

  Reply

  Post a Comment