Bài tập thực hành số 04 - môn Lập trình phần mềm nhúng

Bài tập này được thực hành trên lớp (05/01/2014), do Giáo viên có việc đột xuất tại trường vì vậy bài tập này sẽ được sinh viên làm tại nhà, được xem như là điểm danh (05/01/2014). Sinh viên làm bài xong gửi vào địa chỉ email: linhchi1411@gmail.com.

Chú ý:
- Ghi tên_lớp: Ví dụ:      Linh_Đ7LT-CNTT15.

Bài tập thực hành số 04 như sau:

Viết chương trình download và hiển thị file (header & content)

Hướng dẫn:
1. Tạo Midlet.
2. Phía Client: 1. Gửi http.setRequestMethod(HttpConnection.GET) 2.Gửi thông tin header.
3. Server phản hồi
            1.Đọc dòng tình trạng
            2.Đọc thông tin header
            3.Đọc dữ liệu (data) bằng cách đọc từng khối

Post a Comment