Bản 3 - Danh sách cấm thi + học lại

Lưu ý:
1. Ct: Cấm thi
2. Hl: Học lại
- Sinh viên thiếu các điểm hệ số 1, 2 sẽ bị cấm thi.
- Sinh viên nghỉ quá 30% tổng số tiết của môn học sẽ bị học lại.

Họ
Tên
Ns
Ngày/Tháng
Điểm
BN
GC
14
15
21
22
28
29
4
5
11
12
18
19
cc
H1
H2
Phạm Quốc
Trung


v
m


v

vv
3
0
0
4.5
Hl
Nguyễn Minh
Trường


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Lương Ngọc


v
m

v


v
v


v
3
0
0
5.5
Hl
Trần Thanh


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Hồ Văn
Tuấn

9
0
8
0
Ct
Nguyễn Văn
Tuấn


v

vv
6
7
7
3

Phạm Văn
Tuấnmv
v
7
0
0
2.5
Ct
Dương Văn
Tùng


v
m

v
v

vv
3
0
0
5.5
Hl
Lê Ngọc
Tùng


v
v
vv
3
0
0
4
Hl
Nguyễn Đức
Tùng


v
v
v
v
v
v
v
v


v
3
0
0
9
Hl
Trần Thanh
Tùng


v
vv
vv
3
0
0
5
Hl
Trần Trung
Tuyến


v

v
v


v
3
7
6
4
Hl
Nguyễn Khắc
Tuynhv

v(xx)8
7
6
1

Nguyễn Anh


v


v


v
6
7
7
3

Nguyễn Minh
Vương


v
m
v
v3
0
0
3.5
Hl
Bùi Hồng


v
vm

7
7
7
2.5

Hoàng Hảiv


v
v
v
v


v
3
0
0
6
Hl
Hắc Ngọc
Mạnhm
v
v7
0
0
2.5
Ct
Nguyễn Thị
Bình
v
8
7
0
1
Ct
Đào Anh
Quân


v
v

v


v
3
7
8.5
4
Hl
Nguyễn Minh
Tuấn


v
v

v
v

vv
3
0
8
6
Hl
Nguyễn Thị Thanh
Hải


v
vv
v
v


v
3
7
7
6
Hl

Post a Comment