Đề tài cuối kỳ - môn Lập trình phần mềm nhúng

ĐỀ TÀI CUỐI KỲ
Yêu cầu:

 • SV có mặt đầy đủ và đúng giờ theo danh sách đã thông báo trên site
 • SV mang theo thẻ sv
 • SV ký tên vào danh sách thi (nếu có)
 • Mỗi nhóm nộp 1 CD lưu bài nộp của nhóm (cần in báo cáo trên giấy thành quyển gửi cho giáo viên hướng dẫn môn trước ngày thi 1 tuần).
 • Sau ngày thi, theo dõi thông báo điểm thi trên site, bổ sung bài nộp (nếu gv yêu cầu)
Đĩa CD bao gồm các nội dung:

 • File readme.txt lưu thông tin về nhóm: tên đề tài, thành viên trong nhóm (MSSV, họ tên, email)
 • Thư mục báo cáo: chứa báo cáo của đề tài dạng file .doc và.pdf
 • Thư mục Chương trình: bao gồm
  • Thư mục Source code: chứa toàn bộ mã nguồn của chương trình
  • Thư mục Exe: chứa file thực thi của chương trình (nếu có)
  • Thư mục Setup: chứa file cài đặt của chương trình (nếu có)
  • Thư mục Database: chứa file cài đặt CSDL của chương trình (nếu có)
 • Thư mục Tham Khảo: chứa tài liệu tham khảo của nhóm khi thực hiện đề tài

NỘI DUNG BÁO CÁO

 • Bìa: thông tin đề tài, nhóm
 • Mục lục (tự động), đánh số trên mỗi trang
 • Nội dung:
  • Giới thiệu: giới thiệu về đề tài, mục tiêu, các chức năng chính
  • Phân tích: phân tích các yêu cầu (nếu có)
  • Thiết kế:
   • Cơ sở dữ liệu (nếu có)
   • Kiến trúc chương trình, các lớp, đối tượng (giới thiệu tên, chức năng, các thuộc tính, phương thức chính, không paste source code)
   • Giao diện: thiết kế giao diện màn hình
  • Cài đặt và thử nghiệm: môi trường, ngôn ngữ cài đặt, thử nghiệm, đánh giá kết quả,…
  • Kết luận, hướng mở rộng:…


HÌNH THỨC CHẤM VẤN ĐÁP ĐỒ ÁN • SV tập trung theo nhóm
 • Chuẩn bị chương trình trên laptop hoặc PC trong lab
 • Báo với gv nhóm đã sẵn sàng
 • Nội dung hỏi về đồ án của nhóm:
  • Cách thức hoạt động, thực hiện
  • Phân công công việc, đặt câu hỏi cho từng thành viên
  • Mã nguồn/ thay đổi một số chức năng,…

2 comments

Thứ 7 tuần tới nộp bài có vấn đáp luôn không cô ơi?

Reply

Thứ 7 (18/01/2014) tuần này là hạn cuối cùng nộp đề tài hoàn chỉnh của mỗi nhóm. Lưu ý thực hiện đúng theo yêu cầu đã được đưa ra trên site.

Reply

Post a Comment