Bài tập số 2

1. Vẽ một Cửa sổ với kích thước tùy ý.
2. Lý thuyết của phần vẽ cửa sổ đã được giới thiệu trên lớp.

Hạn nộp bài tập số 2:  thứ 2 (ngày 24/02/2014).

Post a Comment