Câu hỏi ôn tập lý thuyết

Nội dung câu hỏi:
1. Giải thích Mô hình Chu kỳ sống của 1 MIDlet?
2. Vẽ sơ đồ Giao diện người dùng trong MIDP?
3. Nêu các đặc điểm cải tiến của MIDP 2.0?

Post a Comment