Vật liệu trong 3dmax (tiếp theo)

6. Vật liệu phản quang:

  • Vật liệu phản quang 1 chiều (Flat Mirror):
Áp dụng cho những vật thể 2D phản quang (dùng cho những mảng chất liệu kính phản quang).
              Material Editor/ Maps/ Reflection / None/ Flat Mirror -> Apply to face with ID

vật liệu

Làm mờ bóng phản quang:
             Apply Blur/ Nhập tham số Blur
Giảm cường độ Reflection trong bảng Maps (100% là phản quang hoàn toàn)
  • Vật liệu phản quang đa chiều (Raytrace):
Áp dụng cho những vật thể 3D phản quang(dùng cho khối chất liệu kim loại,...)
           Material Editor/ Maps/ Reflection/ None/ Raytrace.
vật liệu

Làm mờ bóng phản quang: Giảm cường độ Reflection trong bảng Maps (100% là phản quang hoàn toàn).
7. Vật liệu Multi/Sub-Object:
Công dụng
a. Tạo hiệu quả ốp các vật liệu khác nhau trên các mặt (mesh) khác nhau.
        Material Editor (M)/ Srandard/ Multi/Sub-Object/ Set numbers/ chọn số lượng vật liệu cần ốp (set number)/ Kích hoạt lần lượt các loại vật liệu thứ cấp khác nhau và chọn Bitmaps thích hợp để gán (giống như ốp một loạt mẫu vật liệu bình thường).


vật liệu

b. Hiệu chỉnh chất liệu tại các bề mặt khác nhau của khối:
       Chọn khối đã ốp chất liệu Multi/Sub-Object/ Modify/ Edit mesh/ Sub-Object ->Polygon/ chọn mặt cần hiệu chỉnh/ Surface Properties/ Material/ ID-> Nhập tham số phù hợp (là số thứ tự trong bảng Material của loại vật liệu cần ốp vào mặt đó).

Hiệu chỉnh hình ảnh các bitmaps bằng uvw Maps bình thường.

Download phần mềm 3dmax tại đây

Post a Comment