Bài tập Tần suất Histogram

Sinh viên tải bài tập về làm. Hạn nộp bài kết thúc ngày 17/03/2014.

16 comments

Nộp bài tập số 1
Đậu Thị Thanh Huyền - Lớp D&LT.CNTT8
http://www.mediafire.com/download/949127q41cf1thr/bai+kiem+tra-+Dauthithanhhuyen.rar

Reply

Phạm Tiến Tùng Bài tập Xử Lí Ảnh Lớp D7LT CNTT8
http://www.mediafire.com/view/3v5oa346t3izuxb/D7LT_CNTT8_Pham_Tien_Tung__.doc

Reply
This comment has been removed by the author.

Nộp bài tập số 1
Bùi Thị Hiền - Lớp D7LT CNTT8
http://www.mediafire.com/download/borbf5pz4bj7lbi/D7LT+CNTT8+Bui+Thi+Hien++.doc

Reply

Trần Thị Tuyết Trang
Lớp: D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/view/gwvqyrbecw5u30h/môn_xu_ly_anh.docx

Reply
Anonymous mod

Trương Thanh Sơn
D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/view/ea9lkfilc6b96kp/Bài_tập_môn_xử_lý_ảnh.docx

Reply

Họ và tên: Nguyễn Văn Thăng
Lớp: D7LT-CNTT8

Bài tập 1: http://mediafire.com/view/o5rd437l1ghr2d4/BT-XLA.jpg

Reply

Họ và tên: Phan Thị Bích Hồng
Lớp: D7LT-CNTT8

Bài tập 1: http://mediafire.com/view/1rmqaacl8xu69vx/1897902_298113473673800_1937288988_n.jpg

Reply

Họ và tên: Phạm Hồng Quân
Lớp: D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/view/t6ta6csg87zq9dd/Bai_tap.docx

Reply

Họ và tên: Trần Thị Hiền
Lớp D7LT.CNTT8
http://www.mediafire.com/download/1s8paf28bf8oq0i/xulyanh-TranThiHien-D7LT.CNTT8.rar

Reply

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Sơn
Lớp: D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/view/rdj8jb82irilhoz/môn_xu_ly_anh.docx

Reply

Họ và tên: Hà Văn Hoan
Lớp: D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/view/lizml7v5rqtfcir/D7LT_CNTT8_Ha_Van_Hoan.docx

Reply

Họ và tên: Lài Thị Hoàn
Lớp: D7LT-CNTT8
http://www.mediafire.com/download/qmsgqx79y7158bq/D7LT+CNTT8+Lai+Thi+Hoan.doc

Reply

Họ và tên: Đoàn Văn Bình
Lớp: D7LT-CNTT8

Bài tập 1:
http://mediafire.com/view/b5i1t3is5xqgda2/XLA-P1.jpg
http://mediafire.com/view/6bw3wjaw2kz0lsf/XLA-P2.jpg

Reply

Họ và tên: Lê Đình Công
Lớp: D7LT-CNTT8

Bài tập 1: http://mediafire.com/view/4fjyjlm7sbhi63o/%C4%907LT-CNTT8_x%E1%BB%A7_l%C3%BD_%E1%BA%A3nh.docx

Reply

Họ và tên: Phan Hải Đăng
Lớp: D7LT-CNTT8

Bài tập 1: http://mediafire.com/view/hu99bpw5hv9mvh0/BT1-XLA.jpg

Reply

Post a Comment