Ôn tập: Lý thuyết xử lý ảnh

Ôn tập:          Phần lý thuyết xử lý ảnh

Câu 1: Trình bày kỹ thuật làm mượt một vùng ảnh

Câu 2: Trình bày về bộ lọc trung vị (Median Filters)

Câu 3: Trình bày khái niệm biểu đồ Histogram? Xử lý cân bằng Histogram

Câu 4: Các thành phần của hệ thống xử lý ảnh số

Câu 5: Vẽ mô hình các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Câu 6: Định nghĩa lấy mẫu (sampling) và lượng tử (Quantization) trong xử lý ảnh.


Ngày mai thi môn xử lý ảnh, Cô chúc lớp thi tốt!

Post a Comment