Thông báo học lại - cấm thi

Giáo viên hướng dẫn môn Lập trình phần mềm nhúng thông báo đến lớp Đ7LT-CNTT13 như sau:

1. Nhóm sinh viên nào không hoàn thành Đề tài cuối kỳ đã đăng ký với Giáo viên hướng dẫn sẽ bị học lại môn học này. Danh sách kèm theo như sau:
Nhóm
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
Ghi chú
1
Không đăng ký đề tài với giáo viên hướng dẫn

2
Làm không đúng đề tài trong “Danh sách đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng”
Tự ý đổi tên đề tài của giáo viên hướng dẫn
3
Không có thông tin với giáo viên hướng dẫn

4
Làm không đúng đề tài trong “Danh sách đề tài môn Lập trình phần mềm nhúng”
Tự ý đổi tên đề tài của giáo viên hướng dẫn
5
Không có thông tin với giáo viên hướng dẫn


2. Toàn bộ sinh viên trong lớp bị cấm thi môn Lập trình nhúng vì lý do:
 - Không có sinh viên nào có đủ các đầu điểm hệ số 1, hệ số 2 (do không báo cáo tiến độ đề tài).

Post a Comment