ÔN TẬP

PHẦN LÝ  THUYẾT
 1. Đầu vào của hệ thống xử lý ảnh là gì ?
 2. Hãy nêu một số phần mềm xử lý ảnh mà em biết?
 3. Tại sao ảnh thu nhận không tránh khỏi biến dạng hình học?
 4. Nhiễu ảnh do đâu mà  có?
 5. Histogram là gì ?
 6. Nắn chỉnh biến dạng hình học là gì ? Tại sao phải nắn chỉnh biến dạng hình học ?
 7. Xử lý ảnh là gì ? Hãy nêu hai mô hình biểu diễn ảnh cơ bản
 8. Xử lý ảnh là gì ? Nêu sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh
 9. Xử lý ảnh là gì ? Vấn đề nào trong xử lý ảnh là quan trọng nhất? Tại sao ?
 10. Trình bày làm mượt một vùng ảnh.
 11. Trình bày về bộ lọc trung vị (Median Filters)?
 12. Trình bày khái niệm biểu đồ Histogram? Xử lý cần bằng Histogram?
 13. Trình bày Phép nhân chập (phép cuộn) và mẫu?

Post a Comment