Tổng kết báo cáo tiến độ lần 1 môn Lập trình phần mềm nhúng


Danh sách sinh viên đã báo cáo tiến độ đợt 1
Nhóm
Họ tên
1
1.    Ngô Quang Hưng
2.    Nguyễn Trung Kiên
3.    Ngô Thị Hà
4.    Hoàng Công Thuận
2
1.    Nguyễn Phú Bình
2.    Vũ Phương Duy
3.    Lương Duy Khánh
4.    Bùi Văn Thịnh
5.    Nguyễn Thanh Thảo
6.    Bùi Văn Thịnh
3
1.    Lý Huy Hoàng
2.    Nguyễn Thanh Tùng
3.    Nguyễn Khương Duy
4.    Nguyễn Trung Dũng
4
1.    Phan Sơn Tùng
2.    Đỗ Xuân Ninh
3.    Phạm Xuân Nam
4.    Trần Văn Huỳnh
5
1.    Trần Thị Mai Hương
2.    Vũ Đình Hùng
3.    Đinh Trung Đức
4.    Lữ Phúc Nam
5.    Phạm Duy Tùng
6
1.    Trần Thanh Hương
7
1.    Vũ Đức Hạnh
2.    Nguyễn Gia Bình
3.    Trần Thị Hạnh
4.    Phạm Quốc Sự
5.    Nguyễn Xuân Thế
8
1.    Lê Văn Tuấn
2.    Đỗ Thị Mai
3.    Vũ Thu Quyên
4.    Vũ Xuân Tú
9
1.    Đỗ Xuân Hoàn
2.    Nguyễn Hoàn Thành
3.    Phạm Quốc Khánh
4.    Nguyễn Đức Thế
10
1.    Ngô Quang Trường
2.    Nguyễn Thế Lợi

Post a Comment