Bài học: Group Policy Object (GPO)

Sinh viên theo dõi bài học : Group Policy Object (GPO) qua site; ngày mai lớp học cài đặt trên máy tính xách tay.
Chú ý:
- sinh viên mang theo máy tính cá nhân của mình để học cài đặt trên máy tính.
Nội dung bài học sau đây:Post a Comment