Danh sách học lại + cấm thi lần 1

Chú ý:
1. Nghỉ quá 25% tổng số tiết, sinh viên học lại (60 tiết được nghỉ 2.4 buổi)
2. Sinh viên không có đủ các điểm hệ số sẽ bị cấm thi.
3. 2 buổi điểm danh trên site sẽ được cập nhật lại sau khi sinh viên gửi Review kiến thức cho giáo viên hướng dẫn môn học.
4. Sinh viên nào đã đủ điều kiện bảo vệ vào ngày 7/5/2014 nhưng không gửi bài kiểm tra Review kiến thức môn học sẽ xem xét hủy bỏ kết quả thi.

Ghi chú:
- CC: điểm chuyên cần
- Hs1: điểm hệ số 1
- Hs2: điểm hệ số 2
- BN: Tổng số buổi nghỉ3 comments

cô ơi em tưởng bài ReView cô hạn hế mùng 9.5 ạ!

Reply

bài ReView vẫn nộp vào ngày 9/5 như thông báo. Sinh viên nào không nộp bài Review, dù đã thi vẫn sẽ bị hủy kết quả thi.

Reply

Bài Review được tính vào sự chuyên cần, nếu không nộp bài tương ứng với không vắng thôi => nghỉ quá số tiết cho phép sẽ học lại.

Reply

Post a Comment