Lập bộ phân tích từ vựng với phương pháp điều khiển bằng bảng

Trạng thái 100:Ko có hàm chuyển trạng thái
int table[][MAX];
token  search_token (unsigned  int *i, attri  tt){
// tra ve tri tu vung cua tu to bdau tu vi tri i, thuoc tinh tra ve cho tt
token tk; unsigned char c;
state s=0, cs;
//cắt tự trắng bỏ
do {
  c=readchar(x,*i);
  cs=table[s][c];
  if (cs==ERROR_STATE){
  printf(“loi tai vi tri %i”,*i); tk=“”;break;
  }
if (star_end_state(cs)) {
   strcpy(tt,attribute(cs));  
  break;
  }
  if (nostar_end_state(cs)) {
  catchar_in_token(c,tk);
  *i++;
   strcpy(tt,attribute(cs));
  break;
  }
if (*i>=(strlen(x)-1)) {
  printf(“het xau vao, ko roi vao TT ket thuc”);
  tk=“”; break;
  }
   catchar_in_token(c,tk);
  *i++;
  s=cs;
}while(1);
return tk;
}
void create_table(int table[][MAX]){
// tao bang chuyen trang thai table
}
void  lexical_analysis(){
  token tk; attri a;
  create_table(table);
  do {
  tk=search_token(&i,a);
  save_token_and_attribute(tk,a);
  }while ((*tk!='\0')&&(i<strlen(x)));
 }
Gồm các token các thuộc tính của tokenPost a Comment