Lập bộ phân tích từ vựng bằng phương pháp mô phỏng
const int ERROR_STATE=100;
typedef  int state;// kieu cac trang thai
typedef  unsigned char *attri;// kieu cua thuoc tinh
typedef  unsigned char *token; //kieu cua tu to
unsigned char *x;//xau vao x

unsigned int i=0;// vi tri cua ky tu doc trong xau x
unsigned char readchar(unsigned char *x, unsigned int i){
  //tra ve ky tu tiep theo
  if(i<strlen(x)) return (*(x+i));
  else return ('\0');  }
attri  attribute(state s) {
// tra ve thuoc tinh tuong ung voi trang thai ket thuc
  char *ch;
  switch(s){
  case 2: strcpy(ch,"so sanh lon hon bang");break;
  case 3: strcpy(ch,"dich phai"); break;
  case 4: strcpy(ch,"so sanh lon hon"); break;
  case 6: strcpy(ch,"so sanh nho hon bang");break;
  case 7: strcpy(ch,"dich trai"); break;
  case 8: strcpy(ch,"so sanh nho hon"); break;
case 10: strcpy(ch,"so sanh khong bang"); break;
  case 11: strcpy(ch,"phu dinh"); break;
  case 13: strcpy(ch,"so sanh bang"); break;
  case 14: strcpy(ch,"gan"); break;
  case 17: strcpy(ch,"cong bang"); break;
  case 18: strcpy(ch,"tang 1"); break;
  case 19: strcpy(ch,"cong"); break;
  case 21: strcpy(ch,"tru bang"); break;
  case 22: strcpy(ch,"giam 1"); break;
  case 23: strcpy(ch,"tru"); break; 
case 25: strcpy(ch,"nhan bang"); break;
  case 26: strcpy(ch,"nhan"); break;
  case 28: strcpy(ch,"chia bang"); break;
  case 29: strcpy(ch,"chia"); break;
  case 30: strcpy(ch,"chia lay du"); break;
  default: strcpy(ch,"token ko duoc doan nhan(tt ko dung \0");
  }
  return ch;
}
int  nostar_end_state(state s){
//kiem tra trang thai s co phai la trang thai ket thuc khong sao ?
  switch(s){
  case 2:
  case 3:
  case 6:
  case 7:
  case 10:
  case 13:
  case 17: 
case 18:
  case 21:
  case 22:
  case 25:
  case 28:
  case 30:  return  1;
  default:  return  0;
  }
}
int  star_end_state(state s){
//kiem tra trang thai s co phai la trang thai ket thuc sao ?
  switch(s){
  case 4:
  case 8:
  case 11:
  case 14:
  case 19:
  case 23: 
int  star_end_state(state s){
//kiem tra trang thai s co phai la trang thai ket thuc sao ?
  switch(s){
  case 4:
  case 8:
  case 11:
  case 14:
  case 19:
  case 23: 
case 26:
  case 29: return 1;
  default: return 0;
  }
}
state  start_state_otherbrand(state s){
  state start;
  switch(s){
  case 0:  start=15; break;
  case 15: start=ERROR_STATE;
  }
  return start;
}
int start_state(state s){
  if ((s==0) || (s==15)) return 1;  else return 0;
}
void  catchar_in_token (unsigned char c, token tk){
// ghep them ky tu c vao cho tu to tk
  unsigned char *tam;
  *tam=c;              //*(tk+strlen(tk))=c;
  *(tam+1)='\0';       //*(tk+strlen(tk)+1)='\0';
  strcat(tk,tam);  //
}
token  search_token (unsigned  int *i, attri  tt){
// tra ve tri tu vung cua tu to bdau tu vi tri i, thuoc tinh tra ve cho tt
  token tk;
  state s=0;
  int stop=0;
  unsigned char c;
  do {
  c=readchar(x,*i);
  *i=*i+1;
  } while ((c==' ')&&(*i<strlen(x))); 
while (*i<strlen(x)&&(!stop)){
  switch(s){
  case 0:   if (c=='>') s=1;
  else if (c=='<')  s=5;  else if (c=='!') s=9;
  else if (c=='=') s=12;
  else s=start_state_otherbrand(s);
  break;
case 1:   if (c=='=') s=2;
  else if (c=='>') s=3;
  else s=4;
  break;
  case 5:   if (c=='=') s=6;
  else if (c=='<') s=7;
  else s=8;
  break;
case 9:   if (c=='=') s=10;
  else s=11;
  break;
  case 12:  if (c=='=') s=13;
  else s=14;
  break;
case 15: if (c=='+') s=16;
  else if (c=='-') s=20;
  else if (c=='*') s=24;
  else if (c=='/') s=27;
  else if (c=='%') s=30;
  else s=start_state_otherbrand(s);
  break;
case 16: if (c=='=') s=17;
  else if (c=='+') s=18;
  else s=19;
  break;
  case 20: if (c=='=') s=21;
  else if (c=='-') s=22;
  else s=23;
  break;
case 24: if (c=='=') s=25;
  else s=26;
  break;
  case 27: if (c=='=') s=28;
  else s=29;
  break;
  default:   stop=1;
  }
if (s==ERROR_STATE){
  stop=1;
  printf("loi tai ky tu thu %i",*i);
  *tk='\0'; }
  else if (start_state(s));
  else if (nostar_end_state(s)) {
  catchar_in_token(c,tk);
  *i=*i+1; stop=1;
  strcpy(tt,attribute(s));}
else if (star_end_state(s)){
   strcpy(tt,attribute(s)); stop=1;}
  else {
  catchar_in_token(c,tk);
  *i=*i+1;
  c=readchar(x,*i);}
  }
  return tk;
}
void save_token_and_attribute(token tk,attri a){
//luu tru tk,a vao danh sach
}
void  lexical_analysis(){
  token tk; attri a;
  do {
  tk=search_token(&i,a);
  save_token_and_attribute(tk,a);
  }while ((*tk!='\0')&&(i<strlen(x)));
 }
main(){
  //nhap xau vao x
  i=0;
  lexical_analysis();
  //in danh sach tu to va thuoc tinh
}


Post a Comment