Chương 2: Quản lý một Đa phương tiện ( buổi học 17/9/2014)

(tiếp phần lý thuyết chương 2)
VIII. ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC THỨ HAI
      1.       Giới thiệu:  Trong phần Ràng buộc trước đã xét đến một số yêu cầu đối với thực hiện sản xuất đa phương tiện, theo dạng các ràng buộc hợp đồng đề án Đa phương tiện. Đó là việc thiết lập cách liên hệ giữa đề án và khách hàng.
Tiếp theo, phần này chi tiết hóa một số ràng buộc, đanh giá năng lực để thu được thỏa thuận cuối cùng về đề án Đa phương tiện.
2.       Quyền định giá và thanh toán
Người thực hiện đề án cần nắm được 2 yếu tố sau đây:
-          Kinh phí được cáp của đề án
-          Đánh giá được giá của công việc. Lãnh đạo đề án chịu trách nhiệm về giá  trị và giá cả.
Để việc định giá thực hiện dựa trên các loại công việc:
-          Đối với ảnh tĩnh
-          Đối với âm nhạc
-          Đối với âm thanh
-          Đối với video
      3.       Điều khoản luật pháp
Việc quản lý tài chính , cần lưu ý đến các điểm sau:
-          Tính minh bạch của xét duyệt và đánh giá
-          Cấu trúc chi trả
-          Luật định và phạm trù đạo đức trong việc chi trả
-          Khuôn mẫu hợp đồng thuê khoán.
       4.       Kết luận
Có những đề án Đa phương tiện, không hề liên quan đến đa phương tiện, các  đề án này người ta đụng chạm đến lĩnh vực chuyên môn như lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kho bạc.
Tuy nhiên, trong đề án phải có bộ phận liên quan đến công việc này, làm chức năng thanh toán, trang trải phí tổn tiêu hao trong đề án. Việc kiểm toán do đơn vị độc lập thực hiện
IX. LỰA CHỌN NHÓM CÔNG VIỆC
      1.       Xác định kỹ năng cần thiết
Nhân lực và thiết bị trong đề án Đa phương tiện
-          Nguồn nhân lực bao gồm: Người sản xuất, người q/lý đề án, người thiết kế giao diện, người phát triển, giám đốc nghệ thuật, người lập trình, kỹ sư;
-          Thiết bị đa phương tiện
o   Các hiết bị để lọc; ghi đĩa CD-ROM, dùng đề in sản phẩm;
o   Loa và bìa âm thanh, dùng để thể hiện âm thanh. Cần có máy ghi âm thanh, gọi là MIDI;
o   Máy quyết, dùng để  quyét  văn bản, ảnh,….
o   Máy ảnh số. Tuy vậy cũng nên có máy ảnh thường, sử dụng máy ảnh và tìm hiểu một số khái niệm liên quan đến máy ảnh.
o   Máy quay video số.

Hình: Các vai trò trong sản xuất đa phương tiện
-          Các phần mềm đa phương tiện
o   Phần mềm vẽ
o   Phần mềm tạo ảnh động, phần mềm xử lý âm thanh
o   Phần mềm dựng, hay tích hợp dữ liệu đa phương tiện
Hình: Các pha sản xuất đa phương tiện
      2.       Kỹ năng và hạt nhân của nhóm
-          Hạt nhân của nhóm là:
o   Chuyên gia đồ họa máy tính
o   Chuyên viên lập trình
-          Kỹ năng của người này được khẳng định qua phỏng vấn, kết quả thử nghiệm, quá trình công tác và kinh nghiệm của họ.
      3.       Nhóm mở rộng: các kỹ năng
Ngoài một số người được coi là hạt nhân, cần có một số người với các kỹ năng khác như:
o   Người chuyên về video
o   Người chuyên về âm thanh
      4.       Trợ giúp chung
Có chức năng trợ giúp các công việc chính của đề án, đó là:
o   Thư ký nhân sự
o   Ban thư ký trợ giúp
      5.       Trợ giúp kỹ thuật
o   Trợ giúp kỹ thuật
o   Người theo dõi kịch bản
o   Chuyên gia về đào tạo
o   Thiết kế tương tác, sư phạm
o   Chuyên gia về chủ đề, nhân vật trong kịch bản
      6.       Kết luận
-          Công tác quản trị đề án cần xác định các kỹ năng cần thiết cho đề án, rồi phát triển nhóm
-          Việc chuẩn bị đề án đa phương tiện là chuyên nghiệp, không dễ dàng.
-          Tri thức về kỹ năng là quan trọng đối với đề án, cần cho việc ra quyết định
-          Mỗi vai trò có kỹ năng riêng
-          Gán trách nhiện cho mỗi vai trò quan trọng
X. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÓM CÔNG TÁC
      1.       Yêu cầu đối với việc thành lập nhóm công tác
Việc này có sự tác động đến hiệu suất đề án. Do đó, có một số nguyên tắc dành cho cán bộ quản lý như sau:
-          Chọn lĩnh vực hoạt động một cách cẩn thận
-          Tuyển dụng cẩn thận và sẵn sàng thải hồi
-          Tạo ra môi trường hoạt động hiệu quả
-          Định nghĩa rõ ràng về sự thành công
-          Phải biết thương yêu, cần có kỹ năng giao tiếp
-          Huấn luyện nhân viên làm việc tốt hơn mình
-          Xây dựng tinh thần làm việc
-          Tự mình tham gia thực hiện dự án
-          Không đưa ra quyết định hai lần
-          Cho nhân viên biết họ phải làm theo yêu cầu của ai.
      2.       Lựa chọn cán bộ
Để lựa chọn cán bộ phù hợp, nên xác định trước:
-          Kỹ năng cần thiết đối với cán bộ cẩn tuyển dụng
-          Một số tiêu chí để phỏng vấn tuyển cán bộ (Một số khuyến cáo trong quá trình lựa chọn cán bộ)
o   Nên xác định kỹ năng và thành phần hạt nhân của nhóm, gồm: nghệ suy đồ họa máy tính, người lập trình
o   Xác định nhóm mở rộng, đảm bảo một số kỹ năng: phụ trách video, phụ trách âm thanh
-           Có thành phần trợ giúp chung, thuộc về trợ giúp nhân sự, trợ giúp thư ký
-          Xây dựng bộ phận trợ giúp kỹ thuật, về kỹ thuật; viết kịch bản; chuyên gia đào tạo; thiết kế tương tác; chuyên gia về chủ đề.
      3.       Nguyên tắc quản lý nhóm công tác
Cần quản lý theo: quản lý theo sản phẩm, nâng suất lao động; quản lý hành chính, theo thời gian; quan lý theo xu thế xã hội, phong tục.
                                                               Hình: Các vai trò trong đề án đa phương tiện

2 comments

Họ tên sinh viên: Nguyễn Hải Anh - Lớp K4D
1. =vlookup(...
2.jdkfj

Reply

Họ tên: Nguyễn Hải Ngọc ; Lớp K4D - Bài tập 1
http://www.mediafire.com/view/n3nariksy6keqgt/D7-CNTT13.xlsx

Reply

Post a Comment