Ôn tập Visual FoxPro

Câu 1: Mở tệp tin Sinhvien.dbf
a.     Liệt kê danh sách Nam sinh viên gồm các thông tin sau:
MASV        HOTENSV           GIOITINH            QUEQUAN
     b. Tính tổng số tiền Học bổng của Nữ sinh viên khoa Tài chính kế toán.
Câu 2: Tạo một Cơ sở dữ liệu có tên là Quản lý điểm gồm có hai tables. Table thứ nhất có tên là: Sinh viên; Table thứ hai có tên là: Điểm
Câu 3: Viết chương trình nhập vào một năm (có 4 chữ số), sau đó nhập thêm một tháng, cho biết tháng này có bao nhiêu ngày?
Câu 4: Câu 2: Tạo một Cơ sở dữ liệu có tên là Quản lý điểm gồm có hai tables. Table thứ nhất có tên là: Sinh viên; Table thứ hai có tên là: Kết quả
Câu 5: Mở tệp tin Ketqua.dbf
a.     Tính (điểm trung bình) biết rằng Toán có hệ số 2, Fox có hệ số 1, Tài chính công có hệ số 1.
b.     Xếp hạng biết rằng:
DTB>=9: xếp loại ‘Giỏi’
7<= DTB< 9: xếp loại  ‘Khá’
5<=DTB < 7: xếp loại ‘Trung bình’
DTB<=5: xếp loại ‘Yếu’


Post a Comment