Câu hỏi thi môn: Multimedia

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức theo chỉ số
Câu 2: Vẽ sơ đồ tổ chức theo ngẫu nhiên
Câu 3: Nêu những công việc cần quan tâm của việc tích hợp dữ liệu đa phương tiện>
Câu 4: Trình bày sự tập trung chú ý và các điều kiện về nhớ trong thiết kế giao diện?
Câu 5: Nêu trách nhiệm của người quản lý đề án, khách hàng đối với việc ràng buộc thứ 1 trong quá trình quản lý đa phương tiện?
Câu 6: Nêu các ràng buộc của 1 sản phẩm đa phương tiện?
Câu 7:
-          -  Hạ tầng mạng Intranet, Internet, Extranet là gì?
-          -  Hiện trạng về trang Web và thiết bị CD
-          -  Thị trường sử dụng Multimedia
-          -  Quy mô của quá trình sản xuất đa phương tiện hay của công việc sản xuất.
Câu 8:
-          Định dạng dữ liệu trong cho trường trong giao diện điền khuôn mẫu như thế nào?
-          Một số nguyên tắc khi thiết kế hộp thoại.
Câu 9: Nêu một số vấn đề liên quan đến sản phẩm đồ họa?
Câu 10: Công việc tích hợp dữ liệu đa phương tiện cần quan tâm đến các khía cạnh nào?

2 comments

Nông Hồng Việt_BT7TH2
em gửi bài tập vào mail cô rồi, cô check hộ e nhé! em cảm ơn cô

Reply

Lương Thu Thủy_BT7TH2
em gửi bài tập vào mail cô rồi, cô kiểm tra giúp em nhé :)

Reply

Post a Comment