Bài tập về Excel

Lưu ý:

1. Thời gian nộp bài tập vào thứ 5 (ngày 21/11/2014)
2. Hình thức nộp bài tập như bài tập Word.

Bài tập 1: 

F Các bài tập bổ sung. Sử dụng hàm SumProduct để giải bài toán tính điểm trung bình các môn theo các hệ số tùy ý.
Ÿ   SUMPRODUCT(mảng_1, mảng_2, ...)
-   Hàm SumProduct tính tổng các tích một cách tương ứng từ các phần tử của mảng 1 với mảng 2... cho đến tối đa 32 mảng được phép sử dụng - các mảng này phải có cùng số chiều.
F Lưu ý: hàm PRODUCT(so1, so2,...) thực hiện phép nhân liên tiếp các so1, so2, ... với nhau. Ví dụ: Product(2,4,5) = 2*4*5 = 40.


BẢNG GHI ĐIỂM
TT
HTEN
M1
M2
M3
M4
M5
TRBINH
1
AN
5
7
6
8
7

2
BINH
8
7
9
6
8

3
SON
9
9
8

7

4
VAN
8
7
6
9
5

5
TUAN

8
4
5
8

6
LAN
3
5
4
5
8

7
HOA
4
7
6
7
5

8
QUANG
5
4
3
5
4

9
VINH
9
9

9
8

10
THANH
9
7
9
8
9

*     Với hệ số các môn M1 đến M5 được cho trong bảng sau:
Môn
M1
M2
M3
M4
M5
Hệ số
2
1
3
4
2
Câu 1 Căn cứ vào hệ số, tính điểm trung bình (TRBINH).
Gợi ý  Điểm trung bình được tính bằng cách lấy tổng điểm các môn có nhân hệ số sau đó chia cho tổng số các hệ số (ở trên là bằng 2+1+3+4+2=12). Công thức có dạng:
            SUMPRODUCT(điểm, he_so)/SUM(he_so)
            Trong đó điểm tham chiếu đến các ô chứa điểm của từng học sinh; he_so là vùng chứa thông tin về hệ số.
F        Hãy để ý tình huống có một số học sinh được miễn một số môn học (ô điểm để trống) thì công thức có còn đúng không? Rõ ràng trong tình huống này, phép chia cho toàn bộ tổng của các hệ số sẽ làm cho điểm trung bình bị thấp xuống. Thay vào đó ta phải xét xem môn nào được miễn để giảm đi hệ số của môn đó. Sử dụng hàm SumIf ta có thể khắc phục tình huống này:
            SUMPRODUCT(điểm, he_so)/SUMIF(điểm, “>=0”,  he_so)
F        Hàm SumIf lúc này có nhiệm vụ tính tổng các hệ số tương ứng với các môn học có điểm lớn hơn hoặc bằng 0, do đó sẽ không tính những môn miễn học (có giá trị rỗng)
Câu 2 Sử dụng hàm SumProduct với các giá trị bố trí theo cột
Tên hàng
Số lượng
Giá_1
Giá_2
A12
20
3000
4000
C21
30
1000
3000
E23
25
2000
4000
D32
50
4000
5000
Tổng cộng (số_lượng ´ giá) =
?
?

F        Giả sử cần tính tổng cộng toàn bộ các mặt hàng trên theo đơn giá loại 1 mà không phải tính tổng từng mặt hàng, ta sử dụng hàm SumProduct như sau: SumProduct(so_luong, don_gia_1) sẽ cho kết quả: 340000. Tương tự tính tổng theo đơn giá loại 2.

Bài tập 2:

Bài tập tổng hợp - dạng đề thi
BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM


Điểm chuẩn =
17

TT
SBD
HOTEN
TEN TRUONG
BAN
DVAN
DTOAN
TONG
KETQUA

A00
AI

C

A11
BINH

A

A20
CHAU

B

B31
ANH

A

B42
BAO

C

C50
DUNG

B

C61
HANH

B

C71
HUONG

A

D82
DUONG

A

D90
PHUOC

C

Mã trường
Tên trường
Ký tự đầu của SBD là mã trường
A
QUOC HOC
ký tự cuối của SBD là điểm ưu tiên.
B
HAI BA TRUNGC
NGUYEN HUED
GIA HOI


Bảng điểm (Lưu trong Sheet2)

SBD
DTOAN
DVAN
D90
4
7
D82
5
4
C71
8
7
C61
9
8
C50
5
5
B42
3
7
B31
5
4
A20
4
5
A11
7
9
A00
6
8

Câu 1 Căn cứ vào ký tự đầu của SBD điền thông tin vào TEN TRUONG
Câu 2 Căn cứ vào SBD điền DVANDTOAN (theo bảng điểm ở Sheet2)
Câu 3 Tính TONG theo các yêu cầu sau:
            * Nếu ban A hoặc B thì điểm Toán hệ số 2
            * Nếu ban C thì điểm Văn hệ số 2
            * Cộng thêm điểm ưu tiên
Câu 4 Tính KETQUA: Đậu nếu TONG lớn hơn hoặc bằng Điểm chuẩn ngược lại là Rớt
Câu 5 Lọc ra các danh sách và ghi vào Sheet3 những người:
            a) Có kết quả Rớt
            b) Có kết quả Đậu và tổng điểm lớn hơn 23
Câu 6 Lập báo cáo theo mẫu sau:
Học sinh trường
Điểm trung bình
Số học sinh Đậu
QUOC HOC
?
?
HAI BA TRUNG
?
?
NGUYEN HUE
?
?
GIA HOI
?
?

Bài tập 3:

þ Sử dụng các hàm IF, SUM, MAX, MIN, AVERAGE, ROUND...
Bảng tính lương Tháng 6 năm 2005

STT
Họ tên
Cvu
Lương CB
Ngày công
Lương
Tạm ứng
Thực nhận
1
Linh
TP
3.16
23


2
Vuong
NV
2.44
25


3
Thuy
PP
3.12
26


4
Yen
GD
5.46
29


5
Tien
DV
2.56
30


6
Loi
PGD
3.92
15


7
Hung
NV
1.92
18


8
Tri
NV
3.24
19


9
Loan
TK
2.92
22


10
Nhung
DV
3.14
26


Tổng cộng

)


Max =

Min =

Average =

Câu 1 Nhập dữ liệu (cột STT dùng kỹ thuật điền dãy số tự động)
Câu 2 Tính Lương = 6000 * Lương CB * Ngày công
            (Trong đó, nếu ngày công > 25 thì từ ngày 26 trở đi mỗi ngày được tính thành 2 ngày, ví dụ: nếu ngày công là 27 thì số dư ra là 2 ngày được tính thành 4 ngày, do đó tổng ngày sẽ là 25+4)
Câu 3 Tạm ứng = 1/3 Lương (nhưng tối đa chỉ cho tạm ứng 150000đ)
Câu 4 Thực nhận = Lương - Tạm ứng
Câu 5 Tính tổng cộng các cột Lương, Tạm ứng, Thực nhận
Câu 6 Cho biết giá trị cao nhất, thấp nhất, trung bình của Thực nhận
Câu 7 Làm tròn cột Tạm ứng  đến ngàn đồng
Câu 8      Định dạng các cột tiền theo dạng tiền (đ) đồng Việt Nam

80 comments

khó quá cô ơi :))

Reply

chỉ cần làm bảng thôi à cô

Reply

khó quá cô ơi

Reply

ặc. cô ơi. khó quá cô ạ

Reply

bài 2 có thiếu rì ko cô ơi? @@

Reply

bài 2 thiếu bảng điểm cô ơi, bọn em không dùng được bảng điểm ở bài 1 vì k có sbd thưa cô

Reply

Họ Và Tên : Nguyễn Thị Huyền Trang
Lớp YT1
Gửi Cô bài Excel
http://www.mediafire.com/view/dvc7so7monf5nkv/Nguyễn_Thị_Huyền_Trang.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.

Cô đã cập nhật BẢNG ĐIỂM của bài tập 2 lại rồi nhé!

Reply

Bài tập chỉ bao gồm các hàm các bạn đã được học rồi, bạn nào kêu bài khó chắc là Cô phải tăng độ phức tạp lên vậy nhé!

Reply

Hôm nay lớp chúng ta đá bóng hay lắm! Lần đá bóng sắp tới, đề nghị cả lớp đi để tiếp theo sức mạnh đồng đội nhé!

Reply

gợi ý câu 3 bài tập 2 như sau:
IF(OR(E3="A",E3="B"),G3*2+F3+VALUE(RIGHT(B3,1)),IF(E3="C",F3*2+G3+VALUE(RIGHT(B3,1))))

- bạn nào có cách tính khác chia sẻ cho lớp nhé!

Reply

bài 2 câu 5 làm thế nào cô ơi

Reply

thưa cô em có cách khác ạ, thấy vẫn ra kết quả đúng ạ
câu 3 bài 2
IF(E3="C",F3*2+G3+VALUE(RIGHT(B3,1),G3*2+F3+VALUE(RIGHT(B3,1))

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ tên: Phạm Thị Huệ
Lớp: YT1

http://www.mediafire.com/download/94cwptsdhhd34d3/pham+thi+hue.docx

Reply

Họ tên: Nguyễn Thị Châm
Lơp: YT1
Gửi cô bài tập tin word:
http://www.mediafire.com/view/bgbgx9x0bmgfn6z/cham.doc

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ Tên: Đỗ Thị Thu Huyền
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập word:
http://www.mediafire.com/view/v1su5uivassz959/huyen.doc

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ và tên:Quách Thị Thuỷ
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel
https://www.mediafire.com/folder/b3radmcsb1v333a,vwc9g14h3glou52,2195dr132ya4oeo/shared

Reply

Họ và tên: Nguyễn Kim Anh
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel
http://www.mediafire.com/view/7f5z6ua2zl3drye/kim_anh_1996.xls

Reply

Họ và Tên:Nguyễn thị thùy linh
Lớp : YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/x20n55i21p02pwx/thùy_linh.xls

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ và Tên:Phạm Tiến Sơn
Lớp : YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/bw3u2oooabzzbbe/phạm_tiến_sơn.xls

Reply

Họ và Tên: Đào Thị Huyền Trang
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập excel

http://www.mediafire.com/download/085m9ltfoi49n2c/Đào_Thị_Huyền_Trang.rar

Reply

Họ và tên : Hoàng Minh Hải
Lớp : YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/1kucens0f98e1s6/hoàng_minh_hải_(1996).xls

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ và tên : Đinh Thị Lan Hương
Lớp : YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/q4yw9yiqb7uq413/Lan_Hương.xls

Reply

Họ Tên: Phan Thị Hương Hạnh
Lớp YT1
Gửi cô bài tập
http://www.mediafire.com/view/g7xgr73b0vgx5y0/baiexcel.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ tên: Đỗ Thị Thanh Huyền
lớp YT1
Gửi cô baif tập
http://www.mediafire.com/view/qkopoc57f7rssf1/huyen.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ tên: Đèo thu huyền
Lớp yt1.
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/download/yzx6w7pf55b68yg/%C4%90%C3%A8o+Thu+Huy%E1%BB%81n.xlsx

Reply

Gửi cô bài tạp excel
Họ tên: Hoàng Văn Dũng
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/x914kupvi8zdhqa/Hoàng_Văn_Dũng.xlsx

Reply

Họ tên: Bằng Thị Vân
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập exel:
http://www.mediafire.com/view/uaw25kj8vp89533/Bằng_Thị_vân.xlsx

Reply

HT: Cao Thị Vân
Lớp: YT1
Link bài Excel:
http://www.mediafire.com/view/khhqfqjcbu88ooz/Cao_Thị_Vân.xlsx

Reply
This comment has been removed by the author.

Họ tên: Đoàn thị thùy trang
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập exel:
http://www.mediafire.com/view/32m5se52bz20gxj/Đoàn_thị_thùy_trang.xlsx

Reply

Họ tên: Đoàn thị thùy trang
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập exel:
http://www.mediafire.com/view/32m5se52bz20gxj/Đoàn_thị_thùy_trang.xlsx

Reply

Họ tên: Phạm Thị Hòa
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập exel:
http://www.mediafire.com/view/c29aw3fka0r53c2/Phạm_Thị_Hòa_lớp_Yt1.xlsx

Reply

Họ Và Tên: Nguyễn Thị Thúy
Lớp: YT1
Gửi Cô bài tập Exel
http://www.mediafire.com/view/zk6t06kf82f47va/Nguyen_Thi_Thuy_-_YT1.xls

Reply

Gửi cô bài tập excel
Họ tên: Hoàng Anh Kiệt
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/22f96n214bgbwh8/Hoàng_Anh_Kiệt.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập
Họ Tên: Trần Trung Hiếu
Lớp yt1
http://www.mediafire.com/view/72e9sufe2f7n7se/Trần_Trung_Hiếu.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Quyên
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/cficjcvxa1bb1cz/Nguyễn_Thị_Hồng_Quyên.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
Họ tên: Phạm Tiến Dũng
Lớp Yt1
http://www.mediafire.com/view/u5fhdc6933t33hj/Phạm_tiến_dũng.xlsx

Reply

Họ Và Tên : Vũ Thủy Tiên
Lớp : YT1
Gửi cô bài tập Excel
http://www.mediafire.com/view/kqz3ioeopoy47p3/Vũ_thủy_tiên.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
NGuyễn minh thư
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/8a07exwqzeqhlwt/Nguyễn_Minh_Thư.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
Lê Mạnh Thắng
http://www.mediafire.com/view/esuw1ynr4630jfk/Lê_Mạnh_Thắng_(_1995).xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
Bùi Thị Phương Anh
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/rdz9ll9h0p9tpjv/Bùi_thị_phương_anh.xlsx

Reply
Anonymous mod

Gửi cô bài tập excel
Đỗ Thị Quỳnh Anh
lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/rfxwq0ao6hblvzf/Đỗ_Thị_Quỳnh_Anh.xlsx

Reply

Họ tên: Nguyễn văn mạnh
YT1
gửi cô bt excel
http://www.mediafire.com/view/d223i2v62iarmq3/Nguyễn_văn_mạnh.xlsx

Reply

Gửi cô bt excel
Họ tên: Nguyễn quỳnh giang
lớp yt1
http://www.mediafire.com/view/a7bbx9t10bv116p/Nguyễn_Quỳnh_Giang.xlsx

Reply

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel
http://www.mediafire.com/view/0x8d2zbkgll06z6/nguyễn_văn_tuấn.xls

Reply

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hằng
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel
https://www.mediafire.com/?6dyb2agyq07kl3n

Reply

Họ và Tên : Bùi Thị Việt Hà
Lớp: YT1
gửi cô bài tập Excel
https://www.mediafire.com/?djdjvwms5gvtd8j

Reply

họ tên: Phạm Thị Quỳnh Trang
lớp YT1
gửi cô bài tập
http://www.mediafire.com/view/86hiczinkm8h3a2/baitap.xlsx

Reply

HỌ TÊN : HOÀNG THỊ HẠNH
LỚP YT1
GỬI CÔ BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/mr3d6f096awmz9a/bt_excel.xlsx

Reply

Họ tên: Chu Thị Phương Anh
Lớp YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/144ai1at7uh22bh/BAIEXCELCUAPHUONGANHBENHO.xlsx

Reply

HỌ TÊN: VŨ TRẦN THỦY TIÊN
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/qip1p1i63q7yc5r/vutranthuytien.xlsx

Reply

HỌ TÊN: Ngô Hồng Hạnh
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/rmaacn8d1xq5nzz/Ngô_Hồng_Hạnh.xlsx

Reply

HỌ TÊN: Nguyễn Thị Kim Phúc
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/u424q3j87q5k4ug/Nguyễn_Thị_Kim_Phúc.xlsx

Reply
Anonymous mod

HỌ TÊN: Đào Thị Hạnh
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/x53w55wi5gtxaka/Đào_Thị_Hạnh_.xlsx

Reply
Anonymous mod

HỌ TÊN : Nguyễn Hương Linh
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP http://www.mediafire.com/view/kja3dok69g1mxdl/Nguyễn_HươngLinh.xlsx

Reply

họ và tên: Vũ Thanh Hương
lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel
http://www.mediafire.com/view/ypjb2jy4bb9lbwj/vuthanhhuong.xlsx

Reply

Gửi cô bài tập excel
NGuyễn Thùy Dâng
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/7dc9yzbu6zfayde/Nguyễn_Thùy_Dâng.xlsx

Reply

Họ và Tên: Trần Thị Trang
Lớp: YT1
Gửi cô bài tập Excel

http://www.mediafire.com/view/4ij0i9br31mfwtb/Trần_Thị_Trang.xlsx

Reply

Nguyễn Lan Thanh
gửi cô bt excel
https://www.mediafire.com/view/iko6t6tx659p7mv/Nguy%E1%BB%85n%20Lan%20Thanh.xlsx

Reply

Trần Văn Duy Gửi
cô bt excel
lớp YT1
https://www.mediafire.com/view/yucuc9ngklhc5g9/Tr%E1%BB%8Bnh%20V%C4%83n%20Duy.xlsx

Reply

NGUYEN DUY KHANH
Gui BT Excel
Lop YT1
http://www.mediafire.com/view/7l6k3wan9794dlp/BAITAPKHANH.xlsx

Reply

NGUYỄN THỊ SINH
LỚP YT1
GỬI CÔ BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/qghd8jq5zsvbcio/nguyenthisinh.xlsx

Reply

Lê Thị Huế
Lớp YT1
Gửi cô bài tập excel
http://www.mediafire.com/view/c76cavklbcr8jfz/lethihue.xlsx

Reply

NGUYỄN THỊ HUẾ
LỚP YT1
GỬI CÔ GIÁO BÀI TẬP
http://www.mediafire.com/view/p4k54i9hshbjcaa/nguyenthihue.xlsx

Reply

Họ Tên : Trần Hải Đăng
Lớp : YT1
Gửi cô bài Word (nhà e mất mạng mấy hôm bh mới nộp đc cô thông cảm)
http://www.mediafire.com/view/bcx43143dwopyco/Hai_Dang.xls

Reply

Gửi cô bài tập excel
Đào Duy Hiển
Lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/wv6ly68326paqkk/%C4%90%C3%A0o%20Duy%20Hi%E1%BB%83n.xlsx

Reply

Nguyễn Ngọc Huệ
Lớp yt1
Gửi cô bt excel
http://www.mediafire.com/view/5qa91swt5va27w3/Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20hu%E1%BB%87.xlsx

Reply

Gửi cô bt excel
Nguyễn Thị Thu Hiền
Lớp YT1
https://www.mediafire.com/view/qddhdwl07f12sv1/Nguy%E1%BB%85n%20th%E1%BB%8B%20thu%20hi%E1%BB%81n.xlsx

Reply

Gửi cô bt excel
Nguyễn Lan Hương
http://www.mediafire.com/view/4ivsj7vhof3iasv/bt_excel.xlsx

Reply
Anonymous mod

Nguyễn Thi THùy
gửi cô bài tập excel
lớp YT1
http://www.mediafire.com/view/v4l487fg25whr6w/Nguyen_Thi_Thuy_(1).xlsx

Reply

Post a Comment