Câu hỏi ôn tập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo - Phần 1

CÂU(1) : "  Môc tiªu cña ngµnh trÝ tuÖ nh©n t¹o lµ g×? "

CÂU(2) : "  C¸c nhµ nghiªn cøu AI ®ã ph¸t triÓn vµi ng«n ng÷ ®Æc biÖt cho nghiªn cøu AI lµ LISP vµ ng«n ng÷ g× ? "

CÂU(3) : " Hµm heuristic lµ g×? "

CÂU(4) : " Gi¸ trÞ hµm Heuristic trong thuËt gi¶i Heuristic phô thuéc vµo tr¹ng th¸i nµo? "

CÂU(5) : " øng dông cña trÝ tuÖ nh©n t¹o lµ g×? "

CÂU(6) : " vÊn ®Ò cèt lâi cña trÝ tuÖ nh©n t¹o ? "
                   
CÂU(7) : "Lý thuyÕt t×m kiÒm may rñi cã ®­îc ¸p dông trong TTNT nhiÒu nhÊt kh«ng ?"

CÂU(8) : "T­¬ng t¸c gi÷a ng­êi vµ m¸y tÝnh trong TTTNT chñ yÕu lµ g×?"

CÂU(9) : "Mét ch­¬ng tr×nh lËp tr×nh b»ng ng«n ng÷ Prolog lµ mét ch­¬ng tr×nh lËp tr×nh theo h×nh thøc nµo?:"
                     
CÂU(10) : " Ai ®­îc coi lµ ng­êi khai sinh ra ngµnh trÝ tuÖ nh©n t¹o? "

CÂU(11) : " ¸p dông thuËt gi¶i tham lam (Greedy). T×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ ®Ønh 1 ®i qua c¸c  ®Ønh vµ trë l¹i ®Ønh ban ®Çu, tæng chiÒu dµi ®­êng ®i lµ ng¾n nhÊt. §Ønh kÕ tiÕp b¹n chän ®Ó theo Greedy ®i lµ:  "

CÂU(12) : " ¸p dông thuËt gi¶i tham lam (Greedy). T×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ ®Ønh 1 ®i qua c¸c  ®Ønh vµ trë l¹i ®Ønh ban ®Çu, tæng chiÒu dµi ®­êng ®i lµ ng¾n nhÊt. Sau khi chän ®­îc ®Ønh kÕ tiÕp cña ®Ønh 1 b¹n chän tiÕp ®Ønh ? "

CÂU(13) : " ¸p dông thuËt gi¶i tham lam (Greedy). T×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ ®Ønh 1 ®i qua c¸c  ®Ønh vµ trë l¹i ®Ønh ban ®Çu, tæng chiÒu dµi ®­êng ®i lµ ng¾n nhÊt.  Chu tr×nh b¹n sÏ ®i theo Greedy lµ ? "

CÂU(14) : " ¸p dông thuËt gi¶i tham lam (Greedy). T×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ ®Ønh 1 ®i qua c¸c  ®Ønh vµ trë l¹i ®Ønh ban ®Çu, tæng chiÒu dµi ®­êng ®i lµ ng¾n nhÊt.  Chi phÝ (®é dµi ®­êng ®i) theo Greedy lµ ? "
                 
   

CÂU(15) : " ThuËt gi¶i tham lam (Greedy) lµ ? "


CÂU(16) : " ThuËt gi¶i tham lam (Greedy) kh«ng sö dông nguyªn lý nµo ? "

CÂU(17) : " ThuËt gi¶i tham lam (Greedy) sö dông nguyªn lý nµo ? "

CÂU(18) : " ThuËt gi¶i heuristic lµ ? "
                    

(Áp dụng cho câu 21, 22, 23)

CÂU(19) : " ¸p dông thuËt gi¶i tham lam (Greedy), t×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ ®Ønh A ®i qua c¸c ®Ønh vµ trë l¹i ®Ønh ban ®Çu, tæng chiÒu dµi ®­êng ®i lµ ng¾n nhÊt. "
                     CÂU(20) : " Dïng thut gii GTS1 cho bài to¸n du lch tt c các thành ph bt đầu t thành ph A vi ma trn chi phÝ nh­ h×nh trªn, kết qu chi phÝ nh nht vµ hµnh tr×nh là gi? "


CÂU(21) : " Cho 2 m¸y P1, P2 vµ 5 c«ng viÖc cã thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ sau: t1: 6, t2:2, t3:1, t4:4, t5:3. ¸p dông kü thuËt cña thuËt gi¶i Heuristic s¾p xÕp c«ng viÖc vµo c¸c m¸y sao cho thêi gian thùc hiÖn xong c«ng viÖc nhanh nhÊt. "

CÂU(22) : " Cho 3 m¸y P1, P2, P3 vµ 7 c«ng viÖc cã thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc nh­ sau: t1: 5, t2:8, t3:1, t4:4, t5:3, t6:7, t7:9. ¸p dông kü thuËt cña thuËt gi¶i Heuristic s¾p xÕp c«ng viÖc vµo c¸c m¸y sao cho thêi gian thùc hiÖn xong c«ng viÖc nhanh nhÊt. "

CÂU(23) : " Kh«ng gian tr¹ng th¸i lµ g×?  "
                    
CÂU(24) : " Cho biết kh«ng gian tr¹ng th¸i cña bµi to¸n ®ong n­íc gồm bé bèn T, S, G, F "
  
CÂU(25) : " Kh«ng gian tr¹ng th¸i cña bµi to¸n Th¸p Hµ néi víi n : 3, lµ g×?"
                    
CÂU(25 ): "Logic mÖnh ®Ò lµ g×?"

CÂU(26 ): "Có ph¸p cña logic mÖnh ®Ò lµ g×?"
                    
CÂU(27 ): "Ng÷ nghÜa cña logic mÖnh ®Ò lµ g×?"

CÂU(28 ): "Logic vÞ tõ lµ g×?"
                    
CÂU(29 ): "Cã mÊy phÐp kÕt nèi logic trong logic mÖnh ®Ò?"

CÂU(30 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A:>B?"
CÂU(31 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc NOT (A AND B)"

CÂU(32 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc NOT (A OR B)"

CÂU(33 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A:>B?"
                    
CÂU(34 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A AND B?"

CÂU(35 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc (A OR B)?"

CÂU(36 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc (NOT(A) AND NOT(B))?"

CÂU(37 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc (NOT(A) OR NOT(B))?"

CÂU(38 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A AND (B OR C)?"
                    
CÂU(39 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A OR (B AND C)?"

CÂU(40 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A AND (B AND C)?"

CÂU(41 ): "C«ng thøc nµo t­¬ng ®­¬ng víi c«ng thøc A OR (B OR C)?"
                    
CÂU(42 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc (P:>Q) OR NOT(R OR NOT S)? "

CÂU(43 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc (PóQ) AND NOT R ?"

CÂU(44 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc NOT (P:>Q) OR R?"

CÂU(45 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc (P:>Q) OR NOT (R OR S)?"

CÂU(46 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc (PóQ) OR R?"
                    
CÂU(47 ): "D¹ng chuÈn cña c«ng thøc (PóQ) OR R?"

CÂU(48 ): "C«ng thøc sè 1 biÓu diÔn luËt?"
                   


CÂU(49): "Cho biÕt ý nghÜa c¸c c«ng thøc?"

CÂU(50 ): "H»ng vÞ tõ lµ g×?"

CÂU(51 ): "BiÕn vÞ tõ lµ g×?"

CÂU(52 ): "Hµm vÞ tõ lµ g×?"
                    
CÂU(53 ): "C©u “TÊt c¶ c¸c «ng vua ®Òu lµ ng­êi” ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo trong logic vÞ tõ?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"

CÂU(54 ): "C©u Mét sè sinh viªn tr­êng HUBT häc giái ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo trong logic vÞ tõ?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"

CÂU(55 ): "C©u Mäi ng­êi yªu mét sè ng­êi ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo trong logic vÞ tõ?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"
                    
CÂU(56 ): "Kh«ng ng­êi nµo kh«ng thÝch ¨n chuèi ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo trong logic vÞ tõ?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"

CÂU(57 ): "Kh«ng ph¶i mäi ng­êi ®Òu thÝch ¨n chuèi ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo trong logic vÞ tõ?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"

CÂU(58 ): "C©u nµo sau ®©y t­¬ng ®­¬ng víi c©u Vm,c MÑ(c):m?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"
                     (39,1 ): "Phô_n÷(m) AND Cha_me(m,c)"
                     (39,2 ): "Phô n÷(m) OR Cha_mÑ(m,c)"
                     (39,3 ): "Vp   Cha_mÑ(g,p) AND Cha_mÑ(p,c)"
                     (39,4 ): "Vp   Cha_mÑ(g,p) OR Cha_mÑ(p,c)"

CÂU(59 ): "C©u nµo sau ®©y t­¬ng ®­¬ng víi c©u Vg,c ¤ng_Bµ(g,c)?(Chó thÝch: V : ký hiÖu Mäi, E : ký hiÖu tån t¹i)"
                     (40,1 ): "Ep   Cha_mÑ(g,p) AND Cha_mÑ(p,c)"
                     (40,2 ): "EP   Cha_me(g,p) OR Cha_mÑ(p,c)"
                     (40,3 ): "Vp   Cha_mÑ(g,p) AND Cha_mÑ(p,c)"
                     (40,4 ): "Vp   Cha_mÑ(g,p) OR Cha_mÑ(p,c)"
CÂU(60 ): "Cho A:True , B:True khi ®ã phÐp to¸n A<:> B cho kÕt qu¶?"

CÂU(61 ): "H»ng sè trong logic vÞ tõ th­êng dïng ®Ó biÓu diÔn ?"

CÂU(62 ): "Mét mÖnh ®Ò trong phÐp to¸n vÞ tõ th­êng chia thµnh nh÷ng phÇn nµo?"

CÂU(63 ): "Cho A:True , B:True khi ®ã phÐp to¸n A-> B cho kÕt qu¶ ?"
                    
CÂU(64 ): "Cho A:False , B:True khi ®ã phÐp to¸n A<:> B cho kÕt qu¶?"

CÂU(65 ): "Cho A:False , B:True khi ®ã phÐp to¸n A-> B cho kÕt qu¶?"

CÂU(66 ): "XÐt qu¸ tr×nh suy diÔn sau?”
"    B1: HÖ thèng lÊy th«ng tin cña bµi to¸n tõ ng­êi sö dông vµ ®Æt vµo bé nhí lµm viÖc"
"    B2: B¾t ®Çu suy diÔn b»ng viÖc quÐt c¸c luËt ®· cho theo thø tù x¸c ®Þnh tr­íc, kiÓm tra xem phÇn gi¶ thiÕt cã trïng víi néi dung trong bé nhí hay kh«ng?"
"    B3: NÕu ph¸t hiÖn cã mét luËt mµ phÇn gi¶ thiÕt gièng m« t¶ cña bé nhí th× bæ sung kÕt luËn cña luËt nµy vµo bé nhí. LuËt nµy gäi lµ ®· sö dông.
"    B4: TiÕp tôc qu¸ tr×nh nµy, l­u ý cã thÓ bá qua c¸c luËt ®· sö dông. Qu¸ tr×nh nµy tiÕp tôc cho ®Õn khi nµo kh«ng cßn luËt nµo n÷a"
"Theo b¹n, qu¸ tr×nh suy diÔn trªn chóng ta ®· dïng kiÓu suy diÔn g×?"

CÂU(67 ): "Cho qua tr×nh suy diÔn sau:"
"B1: Tr­íc tiªn hÖ thèng lÊy c¸c th«ng tin vÒ bµi to¸n tõ ng­êi sö dông vµ ®Æt chóng vµo bé nhí lµm viÖc"
"B2: Tr­íc hÕt nã kiÓm tra trong bé nhí lµm viÖc ®Ó xem ®Ých nµy ®· ®­îc bæ sung tr­íc ®ã ch­a. B­íc nµy cÇn thiÕt v× c¬ së tri thøc kh¸c cã thÓ ®· chøng minh ®Ých nµy tr­íc ®ã"
"B3: NÕu ®Ých nµy ch­a hÒ ®­îc chøng minh tr­íc ®ã, nã t×m c¸c luËt cã phÇn kÕt luËn chøa ®Ých. LuËt nµy gäi lµ luËt ®Ých con"
"B4: HÖ thèng xem phÇn gi¶ thiÕt cña c¸c luËt nµy cã trong phÇn gi¶ thiÕt cña bé nhí kh«ng. C¸c gi¶ thiÕt kh«ng ®­îc liÖt kª trong bé nhí gäi lµ cac ®Ých míi hµy ®Ých con cÇn ph¶i chøng minh. C¸c ®Ých con nµy l¹i ®­îc gi¶i nhê c¸c luËt kh¸c"
                     (48,1 ): "Suy diÔn lïi"
                     (48,2 ): "Suy diÔn tiÕn"
                     (48,3 ): "Suy diÔn logic"
                     (48,4 ): "Suy diÔn kÕt hîp c¶ tiÕn vµ lïi"

CÂU(68 ): "Theo b¹n nh÷ng ®iÓm liÖt kª sau ®©y lµ ­u ®iÓm hay nh­îc ®iÓm cña lo¹i suy diÔn nµo?"
"Lµm viÖc hiÖu qu¶ khi vÊn ®Ò lµ thu thËp th«ng tin råi thÊy ®iÒu cÇn suy diÔn"
"Cho ®­îc khèi l­îng lín c¸c th«ng tin tõ mét sè th«ng tin ban ®Çu"
"Phï hîp víi c¸c bµi to¸n lËp lÞch, lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh, ®iÒu khiÓn, …"
                    
CÂU(69 ): "Theo b¹n nh÷ng ®iÓm liÖt kª sau ®©y lµ ­u ®iÓm hay nh­îc ®iÓm cña lo¹i suy diÔn nµo?"
"Kh«ng c¶m nhËn ®­îc ®é quan trong cña c¸c th«ng tin, víi mét sè th«ng tin ban ®Çu cã thÓ ®­a ra c¸c kÕt luËn mµ ng­êi dïng kh«ng quan t©m"
"Cã thÓ sÏ hái c¸c c©u hái kh«ng liªn quan g× ®Õn chñ ®Ò mµ ng­êi dïng quan t©m"

CÂU(70 ): "Theo b¹n nh÷ng ®iÓm liÖt kª sau ®©y lµ ­u ®iÓm hay nh­îc ®iÓm cña lo¹i suy diÔn nµo?"
"Phï hîp víi bµi to¸n ®­a ra gi¶ thiÕt råi kiÓm tra xem gi¶ thiÕt ®ã ®óng hay kh«ng"
"TËp trung vµo vÊn ®Ò mµ ng­êi dïng ®ang quan t©m nªn thuËn tiÖn cho ng­êi dïng h¬n"
"ChØ t×m kiÕm trªn phÇn c¬ së tri thøc thÝch ®¸ng mµ nã ®ang xem xÐt"
"Sö dông tèt cho c¸c bµi to¸n chÈn ®o¸n, dù ®o¸n, t×m lçi"

CÂU(71 ): "Cho tri thøc d­íi d¹ng:"
"chame(''Mai'', ''Hung'')"
" anhem(''Hung'', ''Van'')"
" Lµ biÓu diÔn tri thøc theo c¸ch nµo?"

CÂU(72): ” T×m kiÕm chiÒu s©u ®­îc viÕt t¾t lµ g× b»ng tiÕng Anh”

CÂU(73): ” Depth – First Search lµ ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm g×?”

CÂU(74): ” T×m kiÕm chiÒu réng ®­îc viÕt t¾t tiÕng anh lµ g×”
             
CÂU(75): ” Breath - First Search lµ ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm g×?”
                   
CÂU(76): ” Qu¸ tr×nh th¨m c¸c ®Ønh cña ®å thÞ sau b»ng ph­¬ng ph¸p BFS  ”

CÂU(77): ” Qu¸ tr×nh th¨m c¸c ®Ønh cña ®å thÞ sau b»ng ph­¬ng ph¸p DFS  ”
                  

CÂU(78): ” Qu¸ tr×nh th¨m c¸c ®Ønh cña ®å thÞ sau b»ng ph­¬ng ph¸p BFS  ”

CÂU(79): ” Qu¸ tr×nh th¨m c¸c ®Ønh cña ®å thÞ sau b»ng ph­¬ng ph¸p DFS  ”
                    

CÂU(80): “T×m kiÕm chiÒu s©u vµ t×m kiÕm chiÒu réng ®Òu lµ c¸c ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm truyÒn thèng ®óng hay sai”
             
CÂU(81): “T×m kiÕm theo chiÒu réng gåm mÊy b­íc “

CÂU(82): “T×m kiÕm theo chiÒu s©u gåm mÊy b­íc “

CÂU(83): ” Qu¸ tr×nh th¨m c¸c ®Ønh cña ®å thÞ sau b»ng ph­¬ng ph¸p DFS  ”
                     

CÂU(84): “ThuËt to¸n d­íi ®©y lµ thuËt to¸n dïng chiÕn l­îc t×m kiÕm nµo ? “
Begin
                   ( * Initialization*)
                   For v  V do Chuaxet[v] ::true ;
                   For v V do
                             If Chuaxet[v] then DFS(v) ;
            End;                

CÂU(85):ThuËt to¸n d­íi ®©y lµ thuËt to¸n dïng chiÕn l­îc t×m kiÕm g×?
Begin                    ( * Initialization*)
                   For f  V do Chuaxet[v] ::true ;
                   For v V do
                             If Chuaxet[v] then BFS(v) ;
          End;                    
                     
CÂU(86): ” L­u l­îng bé nhí sö dông ®Ó l­u tr÷ c¸c tr¹ng th¸i cña ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm BFS ”

CÂU(87): ” L­u l­îng bé nhí sö dông ®Ó l­u tr÷ c¸c tr¹ng th¸i cña ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm DFS ”

CÂU(88): ” H×nh ¶nh cña t×m kiÕm theo chiÒu réng lµ g×?”
                    
CÂU(89): ” Tr­êng hîp tèt nhÊt cña t×m kiÕm theo chiÒu s©u”

CÂU(90): ” Tr­êng hîp xÊu nhÊt cña t×m kiÕm theo chiÒu s©u vµ chiÒu réng”

CÂU(91) : ThÕ nµo lµ m¸y häc?

CÂU(92) : ë ngoµi ®êi qu¸ tr×nh häc diÔn ra d­íi nh÷ng h×nh thøc nµo?

CÂU(93) : ThÕ nµo lµ c©y quyÕt ®Þnh?

CÂU(94) : Kü thuËt m¸y häc dïng trong c©y quyÕt ®Þnh ®­îc gäi lµ g×?

CÂU(95) : Cã nh÷ng lo¹i nót nµo trªn c©y quyÕt ®Þnh?

CÂU(96) : Trong c©y quyÕt ®Þnh th× mçi nót l¸ ®¹i diÖn cho:
                    
CÂU(97) : C©y quyÕt ®Þnh ®­îc sö dông trong ph©n líp b»ng c¸ch:

CÂU(98) : C©y quyÕt ®Þnh cßn cã hai tªn kh¸c ®ã lµ:

CÂU(99) : ThÕ nµo lµ c©y ®Þnh danh?

CÂU(100) : Môc ®Ých x©y dùng c©y ®Þnh danh lµ g×?

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo - Phần 2

Post a Comment