Câu hỏi ôn tập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo - Phần 2

CÂU(101) : ThuËt to¸n Quinlan cho tr­íc gi¶ thiÕt gi?:

CÂU(102) : Trong thuËt to¸n Quinlan sö dông ®é ®o ®Ó lµm g×?
                    
CÂU(103) : ThiÕt lËp c©y quyÕt ®Þnh cho thÊy:

CÂU(104) : Quinlan chän thuéc tÝnh ph©n ho¹ch b»ng c¸ch:

CÂU(105) : C¸ch tÝnh vector ®Æc tr­ng cho mçi gi¸ trÞ cña tõng thuéc tÝnh dÉn xuÊt vµ thuéc tÝnh môc tiªu:

CÂU(106) : Trong c«ng thøc VA(j) : (T(j,r1), (T(j,r2),,(T(j,rn)) lµ g×?

CÂU(107) : Mét vector VA(j) ®­îc gäi lµ vector ®¬n vÞ víi ®iÒu kiÖn g× ?

CÂU(108) : Thuéc tÝnh ®­îc chän ®Ó ph©n ho¹ch lµ thuéc tÝnh cã ®iÒu kiÖn g×?:

CÂU 109 :  Sö dung thuËt to¸n Quinlan dùa vµo b¶ng trªn x©y dùng c©y ®Þnh danh, t×m tËp luËt ®Ó biÕt mét qu¶ cã ®éc kh«ng

CÂU(110) : “ Cho 2 b×nh rçng X, Y, thÓ tÝch cña b×nh lµ: Vx:5, Vy:7 cÇn ®ong z:4 lÝt n­íc, sö dông c¸c luËt ®Ó gi¶i bµi to¸n trªn  ”


CÂU(111) : “ Cho 2 b×nh rçng X, Y, thÓ tÝch cña b×nh lµ: Vx:5, Vy:7 cÇn ®ong z:6 lÝt n­íc, biÓu diÔn kh«ng gian tr¹ng th¸i ®Çu cña bµi to¸n? ”
                    

CÂU(112) : “ Cho 2 b×nh rçng X, Y, thÓ tÝch cña b×nh lµ: Vx:7, Vy:9 cÇn ®ong z:4 lÝt n­íc, bµi to¸n ®­îc gi¶i gåm mÊy b­íc? ”

CÂU(113) : "CÊu tróc ®Çy ®ñ cña mét ch­¬ng tr×nh Prolog gåm bao nhiªu phÇn ?"
                    
CÂU(114) : "KiÓu d÷ liÖu trong Prolog gåm ?:"

CÂU(115) : "Domains lµ g×? :"

CÂU(116) : "Predicates lµ g×? :"

CÂU(117) : "Clauses lµ g×?:"

CÂU(118) : "Goal lµ g×?:"
                     
CÂU(119) : "Cho ®o¹n code sau :
     predicates
                  nguoi(symbol)
                  chet(symbol)
      clauses
                  nguoi(‘‘Hoa’’).
                  chet(X) : - nguoi(X).
      goal
                  nguoi(X),write(X)
Hái kÕt qu¶  tr¶ vÒ ?

CÂU(120) : " Cho ®o¹n code sau :
     predicates
                  nguoi(symbol)
                  chet(symbol)
      clauses
                  nguoi(‘‘Hoa’’).
                  chet(X) : - nguoi(X).
      goal
                  chet(‘‘Hoa’’),write(X)
Hái kÕt qu¶  tr¶ vÒ ?

CÂU(121) : " Cho ®o¹n code sau :
     predicates
                  nguoi(symbol)
                  gioitinh(symbol,symbol)
      clauses
                  nguoi(‘‘Hung’’).
                  gioitinh(X,nam) : - nguoi(X).
      goal
                  nguoi(X),write(X)
Hái kÕt qu¶  tr¶ vÒ ?

CÂU(122) : "" Cho ®o¹n lÖnh sau :
     predicates
                  nguoi(symbol)
                  gioitinh(symbol,symbol)
      clauses
                  nguoi(‘‘Hung’’).
                  gioitinh(X,nam) : - nguoi(X).
      goal
                  gioitinh(X,Y),write(X,Y)
Hái kÕt qu¶  tr¶ vÒ ?

CÂU(123) : " cho ®o¹n lÖnh sau :
predicates
                              giaithua(integer,integer)
                  clauses
                              giaithua(0,1).
                              giaithua(X,Y) :- X1:X-1,giaithua(X1,Y1),Y:X*Y1.

NÕu dïng goal ngo¹i ®¸nh : giaithua(4,24) th× kÕt qu¶ lµ :

CÂU(124) : " cho ®o¹n lÖnh sau :
predicates
                              giaithua(integer,integer)
                  clauses
                              giaithua(0,1).
                              giaithua(X,Y) :- X1:X-1,giaithua(X1,Y1),Y:X*Y1.

NÕu dïng goal ngo¹i ®¸nh : giaithua(5,Y) th× kÕt qu¶ lµ : "

CÂU(125) : " cho ®o¹n lÖnh sau :
predicates
                              giaithua(integer,integer)
                  clauses
                              giaithua(0,1).
                              giaithua(X,Y) :- X1:X-1,giaithua(X1,Y1),Y:X*Y1.

NÕu dïng goal ngo¹i ®¸nh : giaithua(0,2) th× kÕt qu¶ lµ : "
  
CÂU(126) : " cho ®o¹n lÖnh sau :
predicates
                              giaithua(integer,integer)
                  clauses
                              giaithua(0,1).
                              giaithua(X,Y) :- X1:X-1,giaithua(X1,Y1),Y:X*Y1.

Muèn tÝnh giai thõa cña 5 ta ph¶i nhËp ë  goal nh­ thÕ nµo ?"

CÂU(127) : " cho ®o¹n lÖnh sau :
predicates
                              giaithua(integer,integer)
                  clauses
                              giaithua(0,1).
                              giaithua(X,Y) :- X1:X-1,giaithua(X1,Y1),Y:X*Y1.

NÕu dïng goal ngo¹i ®¸nh : giaithua(5,24) th× kÕt qu¶ lµ : "

CÂU(128) : "Cho ®o¹n ch­¬ng tr×nh sau :
predicates
                              chame(symbol,symbol)
                  clauses
                                             chame(minh,hoang).
                                             chame(mai,hoang).
                                             chame(mai,lan).
                                             chame(hoang,le).
                                             chame(hoang,tam).
         T¹i goal ngo¹i viÕt : chame(X, tam), kÕt qu¶ tr¶ vÒ lµ g×? "

CÂU(129) : " Cho ®o¹n ch­¬ng tr×nh sau :
predicates
                              chame(symbol,symbol)
                  clauses
                                             chame(minh,hoang).
                                             chame(mai,hoang).
                                             chame(mai,lan).
                                             chame(hoang,le).
                                             chame(hoang,tam).
Muèn ®Æt c©u hái : ai lµ «ng bµ cña le ? th×  ph¶i viÕt nh­ thÕ nµo?"

CÂU(130) : " Cho ®o¹n ch­¬ng tr×nh sau :
predicates
                              chame(symbol,symbol)
                  clauses
                                             chame(minh,hoang).
                                             chame(mai,hoang).
                                             chame(mai,lan).
                                             chame(hoang,le).
                                             chame(hoang,tam).
§Ó x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c cÆp cha mÑ vµ con th× ph¶i viÕt thÕ nµo? :"

CÂU(131) : "" Cho ®o¹n cèt sau :
     predicates
                  nguoi(symbol)
                  gioitinh(symbol,symbol)
      clauses
                  nguoi(‘‘Hung’’).
                  gioitinh(X,nam) : - nguoi(X).
      goal
                  gioitinh(X),write(X)
Hái kÕt qu¶  tr¶ vÒ ?

CÂU(132) : "Trong cÊu tróc mét ch­¬ng tr×nh SWI-prolog, phÇn nµo kh«ng cÇn thiÕt ?"
                     A. "domains"
                     B. "goal"
                     C ."clauses"
                     D. "predicates"

CÂU(133) : " C¸c mnh đề clauses là li gii thÝch để suy lun và tr li c¸c c©u hi mà chóng ta đưa ra. Cã 2 dng mnh đề là s kin(fact) và lut(rule). "
                     (21, 1) : " S kin là điu mà chóng ta c«ng nhn là đóng, lut là nhng quy tc mà chóng ta x¸c định điu kin đóng cho chóng.
"
                     (21, 2) : " Sù kiÖn là nhng quy tc mà chóng ta x¸c định điu kin đóng cho chóng , luËt là điu mà chóng ta c«ng nhn là đóng. "
                     (21, 3) : " Sù kiÖn vµ luËt là nhng quy tc mà chóng ta x¸c định điu kin đóng cho chóng. "
                     (21, 4) : "Sù kiÖn vµ  luËt là điu mà chóng ta c«ng nhn là đóng "

CÂU(134) : "Chó thÝch trong Prolog ®­îc viÕt lµ g×?"

CÂU(135): ” Nh­îc ®iÓm t×m kiÕm leo ®åi lµ g× ?”

CÂU(136): ” T×m kiÕm leo ®åi kh¸c t×m kiÕm theo chiÒu sau lµ: ”

CÂU(137): ” B¶n chÊt cña t×m kiÕm leo ®åi ”
                    
CÂU(138): ”Trong t×m kiÕm leo ®åi ®Ó ®¸nh gi¸ tr¹ng th¸i Tk míi cã mÊy b­íc”

CÂU(139): ”ThuËt ng÷ Hµm Heuristic muèn nãi ®iÒu g× ?”

CÂU(140):”T×m ®­êng ®i theo ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm leo ®åi b¾t ®Çu ®Ønh A g×?“

CÂU(141): ” ý t­ëng leo ®åi lµ g×?: ”

CÂU(142): ” Hill-climbing lµ ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm g×? : ”

CÂU(143): ”ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm leo ®åi thuéc ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm heuristic kh«ng?: ”

CÂU(144): ”Dßng lÖnh nµo sai trong ®o¹n lÖnh d­íi ®©y
1. T: : T0;
2.       Stop: : false;
3.       While stop > false do begin
4.                If Ti  TG  then begin (* tìm được kết qu*)
5.                          Stop: : true;
6.                End;

CÂU(145): ”ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm leo ®åi thuéc tr­êng hîp ®Æc biÖt cña lo¹i t×m kiÕm nµo ?  ”

CÂU(146): ”Trong ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm leo ®åi nÕu tr¹ng th¸i b¾t ®Çu b»ng tr¹ng th¸i ®Ých th× sÏ lµm gi? ”

CÂU(147): ” Dïng thuËt gi¶i AT t×m ®­êng ®i tõ ®Ønh S ®Õn ®Ých (§Ønh ngän bÊt kú) víi chi phÝ ng¾n nhÊt  ”

CÂU(148): ” Dïng thuËt to¸n AKT ®Ó gi¶i bµi to¸n TACI nh­ h×nh vÏ, tõ tr¹ng th¸i ban ®Çu ®­a vÒ tr¹ng th¸i ®Ých ”

CÂU(149): ” Dïng thuËt to¸n AKT ®Ó gi¶i bµi to¸n TACI nh­ h×nh vÏ, tõ tr¹ng th¸i ban ®Çu ®­a vÒ tr¹ng th¸i ®Ých ”


CÂU(150): ” ¸p dông gi¶i thuË A* t×m ®­êng ®i ng¾n nhÊt tõ A ®Õn E gi¸ trÞ ghi c¹nh ®Ønh lµ hµm heuristic”Xem thêm: Câu hỏi ôn tập Môn Trí Tuệ Nhân Tạo - Phần 3

Post a Comment